images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)
Se bilder från Dalsjöfors.

Kontakta oss
 

vertlinje.gif (853 bytes)


STADGAR

För Dalsjöfors Vägförening
Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

§ 1 Föreningen firma är: Dalsjöfors Vägförening.

§ 2 Föreningen skall ha till ändamål att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar vilka förklarats vara föreningens, samt handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad ovan sagts skall
även gälla sådan allmän plats än väg som förklarats vara föreningens.

§ 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del
i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Dalsjöfors tätort, Borås kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

§ 6 Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden är för ordinarie ledamot och suppleant 2 år. Första gången val äger rum
skall 2 ord. ledamöter och 2 suppleanter väljas på 1 år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen
sig själv.

§ 7 Kallelse av ledamöterna till styrelsemöte skall ske minst 5 dagar före sammanträdet.
Kallelsen skall även innefatta suppleanter. Kallelse skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden . Endast suppleant som ingår i ordinarie ledamots ställe har rösträtt.

§ 8 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelse- ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall sammanträdet anses vara behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Suppleant ingår som ersättare för ordinarie ledamot i den ordning de är uppsatta.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgöres personval genom lottning. I andra frågor gäller den mening som
biträdes av ordföranden.

Utan ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelse-
ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie leda-
möter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden som styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut
samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelsen skall:
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2 föra redovisning över föreningens tillgångar.
3 föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare.
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet
och ekonomi.
5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter.

§ 10 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Första gången väljes 1 ordinarie och 1 suppleant på 1 år.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Föreningens räkenskapsperiod omfatta tiden 1/1 - 31/12.

§ 12 Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars
rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st. lagen om förvaltning av samfällighet.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från
det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, uppvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämman skall ske 14 dagar före, genom annons i lokalpressen samt på kommundelens anslagstavla, kallelsen anslås även på föreningens hemsida.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på kommunens anslagstavla samt på föreningens hemsida.

§ 14 Medlemmar kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion
som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor
före föreningsstämman.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman.
2 val av sekreterare för stämman.
3 val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare.
4 styrelsens och revisorernas berättelse.
5 ansvarsfrihet för styrelsen.
6 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.
7 ersättning till styrelse och revisorer.
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
10 val av 1 revisor och 1 suppleant.
11 fråga om val av valberedning.
12 övriga frågor.
13 meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkterna1,2,3,6,13

§ 16 I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfälligheten.

Betalningsansvarig är den lagfarne ägaren vid debiteringstillfället.

§ 17 Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m gäller 48, 49, 51, och 52 § lagen om förvaltning av
samfälligheter

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående röst-
rätt, andelstal, ombud m.m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 19 Ändring av föreningens stadgar ska beslutas vid två föreningssammanträden, varav ett ordinarie.


Dessa stadgar har antagits vid Dalsjöfors Vägförenings ordinarie årssammanträde
år 2004-03-29 och år 2005-04-04.


Dalsjöfors 2005-04-04
Sammanträdesledare. Sixten Mellbladh.

Tillbaka


| hem | verksamhet | styrelse | aktuellt | länkar|