images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)
Se bilder från Dalsjöfors.

Kontakta oss
 

vertlinje.gif (853 bytes)

Om Anläggningsförrättningen 03-11-20.

Styrelsens reflektion | Frågor och svar | Stadgar | Kommunen och vägföreningarna

Dalsjöfors vägförening bildades år 1967 enligt lagen om enskilda vägar. Andelstalen blev då baserade på fastigheternas taxeringsvärden. År 1997 upphävdes lagen om enskilda vägar, vilket innebar att andelstal enligt anläggningslagens principer ska tillämpas. Detta är syftet med denna omprövningsförrättning.Andelstalet för en fastighet skall enligt anläggningslagen avspegla dess användning av anläggningen (d v s vägen, vägnätet). Andelstalen ligger till grund för bl a fördelning av gemensamhetsanläggningens driftskostnader.

För vissa vanliga fastighetstyper, t ex bostadsfastigheter, har vedertagna schablonvärden använts. I de fall schablonvärden inte varit tillämpliga har beräkningar gjorts med hjälp av uppgifter som inhämtats på bl a näringsfastigheter och allmännyttiga fastigheter.

Följande värden för andelstal har använts:

  Utfart mot föreningsväg Utfart mot allmän väg
Permanentbostad 10 5
Fritidsbostad 5 3
Obebyggd tomt 1 1
Flerbostadshus 6/lägenhet 3/lägenhet
Närings- och allmän-nyttiga fastigheter efter användning -

Styrelsens reflektion

Synpunkter allmänt på sammankomsten:
Det gick bra. Över 200 personer var närvarande. Ordföranden tackar för insatserna från arbetsgruppen som hjälpt till att förbereda förrättningsmötet. Lantmätaren är mycket nöjd med deras arbete och förrättningskostnaden förväntas bli avsevärt lägre än normalt tack vare arbetsgruppens insatser.
Hemsidan www.dalsjoforsvagforening.nu har varit välbesökt inför förrättningen och en del frågor har kommit in och snabbt kunnat besvaras den vägen. Mötet beslutade att satsa resurser på att lägga ut mer information på hemsidan som en service för våra medlemmar.

TillbakaFrågor och svar i anslutning till förrättningssammankomsten den 20 nov -03

Fråga: Medlem önskar att förslagen för andelstal ska vara tillgängliga över Internet.
Svar: PUL, personuppgiftslagen tillåter ej detta ännu. Efter årsmötet kan det vara möjligt enl. lantmätaren.

Fråga: Medlem vill att vi gör om byggnadsplan till stadsplan och lägger ner vägföreningen.
Svar: Kommunen beräknar kostnaden för detta till 85 miljoner. Se skriften "Kommunen och vägföreningarna" på hemsidan.

Fråga: Medlem vill ej betala uttaxeringen eftersom denne hävdar att vi beräknat uttaxeringen på taxeringsvärdet och att det strider mot de nya reglerna.
Svar: Den aktuella uttaxeringen bygger på taxeringsvärdena enl. övergångsreglerna. Vi har tillstånd från lantmäterimyndigheten att uttaxera enl. taxeringsvärdet denna gång eftersom förrättningen inte vid uttaxeringen var genomförd.

Fråga: Medlem ifrågasätter andelstalet för Alprosgården på Bryngelsgatan är satt till 12 som kan jämföras med villafastigheters 10. Eftersom Alprosgården genererar mycket trafik bör andelstalet vara högre.
Svar:
Eftersom de föräldrar som kör med sina barn till och från daghemmet redan betalat vägavgift via sin fastighet finns ingen anledning att daghemmet ska ha högre andelstal.

Tillbaka


......................................
Nedanstående kommer att revideras i samband med nästa årsmöte.

Utdrag ur "Stadgar och länsstyrelsens utlåtande för Dalsjöfors Vägförening":

Föreningens benämning är Dalsjöfors vägförening.

Föreningen skall hava till ändamål att ombesörja och bekosta väghållning i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts skall jämväl gälla sådan annan plats än väg som förklarats vara föreningens.

Medlem av föreningen är ägare till fastighet eller därmed i fråga om väghållning jämställd egendom, som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna för vägföreningens område.

Föreningsmedlemmars rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas å föreningens sammanträde. Ordinarie sammanträde skall hållas senast under mars månad.

Stadgarna i sin helhet

Utdrag ur "Utlåtande avgivet vid förrättning angående vägförening i Dalsjöfors samhälle":

Kostnaderna för föreningens väghållning fördelas enligt andelstal, som städse skola anpassas till gällande taxeringsvärde på så sätt, att varje inom föreningens område belägen fastighet eller därmed jämställd anläggning åsättes ett andelstal för varje påbörjat tusental kronor av taxeringsvärde enligt senaste fastighetstaxering.

Tillbaka


Kommunen och vägföreningarna (030203)

Företrädare för några vägföreningar har skrivit till kommunen och föreslagit att kommunen skall ta över huvudmannaskapet för väghållningen i sin helhet. Frågan om vägföreningarnas framtid har diskuterats i ett antal år och har ställts på sin spets när lagstiftningen har ändrats och andelstalen ska omprövas.

Sedan 1974 har kommunen genom avtal med vägföreningarna åtagit sig vissa delar av väghållningen inom vägföreningarnas områden. Gatukontorets kostnader för dessa insatser uppgår till ca 7,5 miljoner kronor per år. För vissa vägar erhålls statsbidrag som uppgår till ca 100.000 kronor per år. Vägföreningarna ska söka dessa bidrag och gatunämnden erhåller dem enligt avtalet. Vägföreningarnas totala väglängd uppgår till ca 165 km.

Om kommunen skall ta över det formella väghållningsansvaret krävs att det finns en detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. Kommunens rättigheter och skyldigheter som huvudman/väghållare blir därmed reglerade i lag. Standarden på föreningarnas vägar varierar och kostnader för standardförbättringar måste först regleras. Kommunen beräknar kostnaderna till ca 85 miljoner för de 19 orter som skulle bli aktuella.

I de statliga utredningarna "Kommunernas gatuhållning" (SOU 1977:65) och "Översyn av PBL och VA-lagen" (SOU 1996:168) redovisas nya möjligheter till finansiering av byggande, drift och underhåll av gator och andra allmänna platser. Förslaget har ännu inte lett till beslut men det lutar åt att finansiering ska kunna ske med avgifter enligt en liknande modell som i dag tillämpas för va-avgifter.

Kommunstyrelsens beslut 2002-05-13, § 320
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Björn Wallöf (väg) föreslå kommunfullmäktige besluta

I avvaktan på ny lagstiftning övertar kommunen inte huvudmannaskapet för vägar och andra platser inom vägföreningarnas områden.

Kommunfullmäktige 2002-06-13
Björn Wallöf (väg) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att Kommunfullmäktige dessutom beslutar: "Kommunen kan åtaga sig huvudmannaskapet efter särskild uppgörelse med vägförening".

Kommunfullmäktige beslutar:

I avvaktan på ny lagstiftning övertar kommunen inte huvudmannaskapet för vägar och andra platser inom vägföreningarnas områden.

Kommunen kan åtaga sig huvudmannaskapet efter särskild uppgörelse med vägförening.

Bakgrund

Vägföreningarna är bildade enligt enskilda väglagen. Denna lag upphörde den 1 januari 1998 och detta medförde att vägar och eventuella andra anläggningar som ska skötas av vägföreningen betraktas som en gemensamhetsanläggning bildad vid förrättning enligt anläggningslagen. Vägföreningarna blir samfällighetsföreningar i lagens mening men behöver enligt övergångsbestämmelserna inte byta namn.

Den nya lagstiftningen innebär att vägföreningar som har andelstal relaterade till fasigheternas taxeringsvärden ska fastställa nya andelstal senast 2004-12-31. De nya andelstalen ska grunda sig på fastighetens användning av vägsystemet. För detta krävs en omprövningsförrättning enligt anläggningslagen. Förrättningen som ska genomföras av lantmäterimyndigheten ska enligt lagen initieras och bekostas av fastighetsägarna. Statsbidrag utgår med 50 % och kostnaderna för den enskilde fastighetsägaren uppskattas till 100 - 300 kr. Vägföreningarna kan påverka storleken av kostnaden genom att styrelsen utför en del av förberedelsearbetet inför kommande förrättningsbeslut.

Nuvarande förhållanden inom Borås kommun

Kommunen ansvarar för allmän plats inom orter med detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. Detta gäller främst Borås centralort. I övriga tätorter gäller normalt enskilt huvudmannaskap där vägföreningar är väghållare.
a) Kommunen har genom avtal med vägföreningarna från 1974 åtagit sig att utföra barmarksunderhåll och vinterväghållning samt svara för framtida förbättringar av vägföreningarnas vägar i tätorterna utanför Borås stad under förutsättning att vägföreningens vägar vid avtalstillfället var asfalterade.

b) Kommunen ansvarar också för underhåll av lekplatser samt övriga grönområden inom områden där vägförening finns och där allmänplatsmarken anlagts eller övertagits av kommunen.

Ett problem är att flera föreningar "insomnat", det finns ingen styrelse och hålls inga möten. Enligt gatunämndens avtal med vägföreningarna upphör dock avtalet att gälla utan föregående uppsägning om föreningen upplöses eller underlåter att hålla stadgeenliga årsmöten. Denna paragraf har gatunämnden hittills inte tillämpat för att få igång vägföreningarna.

Två alternativa val

Alternativ 1: Vägföreningarna bibehålls

Fördelar: Nuvarande system fungerar bra inom orter där en aktiv förening finns. Vägföreningen bidrar till lokalt engagemang och ger fastighetsägarna möjlighet att påverka vilken standard man har på sina vägar och gatukontoret är normalt lyhört för de synpunkter som vägföreningarna framför.

Nackdelar: Alternativet bygger på att det finns fungerande vägföreningar i de orter där kommunen har avtal med vägföreningarna om att sköta vägarna. Den nya lagstiftningen innebär att vägföreningarna ska ombildas enligt anläggningslagens regler vilket innebär kostnader för vägföreningarna.

Alternativ 2: Kommunen tar över huvudmannaskapet i alla orter där vägföreningar finns.

Fördelar: Kommunen får rätt att lösa mark för allmän plats. Ger möjlighet till övergripande policy för vägars och parkers utformning, standard och skötsel.

Vägföreningarna kan då upphöra formellt genom beslut vid lantmäteriförrättning. Kostnaden för upplösning blir sannolikt avsevärt lägre än för en omprövningsförrättning.

Nackdelar: Detaljplan är inte heltäckande inom vägföreningarnas områden. En planläggning av dessa områden kräver stora resurser som både tidsmässigt och kostnadsmässigt är svåra att överbicka.

Stora kostnader för inlösen och iordningsställande av parkmark.

Vägarnas standard är i många fall lägre än vad kommunen kan acceptera. Detta gäller framför allt vägarnas vattenavrinning. Kostnader för dagvattenlösningar, vändplatsutbyggnader, ombyggnad, breddning och justering av vägytor har beräknats till 85 miljoner kronor exklusive marklösen. Kommunen anser att dessa kostnader rimligen bör bekostas av vägföreningarnas medlemmar innan kommunen övertar ansvaret.

Kommundelarnas kostnader för skötsel av allmän plats ökar.

En förening bidrar till lokalt engagemang. Om kommunen tar över förlorar fastighetsägarna denna möjlighet till lokalt självbestämmande.

Kommunens slutsats

Kommunen tar inte över huvudmannaskapet för vägar och andra allmänna platser inom vägföreningarnas områden utan avvaktar förslaget om en avgiftsfinansiering av all väghållning i kommunerna.

Källhänvisning: Sammanställningen ovan utgår från Kommunfullmäktiges protokollsutdrag från sammanträde 2002-06-13 samt från Promemoria "Kommunen och vägföreningarna - en strategi för vägar och andra allmänna platser i Borås kommun" 2002-03-19 av Claes Uhlin, Mark- och exploateringsenheten.


För Dalsjöfors vägförening.
Lennart Trapp

Tillbaka


| hem | verksamhet | styrelse | aktuellt | länkar|