images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           5/13
Plats.                   ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    tisdag 20 augusti, 2013
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.30

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Ann-Cathrine Bohman,
                            och Tony Karlsson.

§ 1 b                    Ej närvarande
                            Thomas Wingren, Sven-Erik Håkansson, Tomi Melander och Lena Laine-   Pettersson

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Tony Karlsson

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 4/13:
                            Protokoll 4/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Inga nya skrivelser har inkommit.
                                                                
§ 7                       Rapporter
                            Vägföreningen har fått in en offert från Servicekontoret angående refug vid korsningen                             Dalsjövägen – Badhusvägen. Vägföreningen inväntar besked om en gångbana utmed                             Badhusvägen från Brandstationen till Dalhem och därefter till Dalsjöskolan. Tekniska                             Förvaltningen kommer att tillsätta en projektansvarig.
                           
                            Vägföreningen har påbörjat projektet på Hjortrydsvägen med uppsättande utav
                            fartdämpande åtgärder som senare skall utvärderas.

                            Vägföreningen har också fått in önskemål om fartdämpande åtgärder på Skänstavägen.

                            Vägföreningen vill tydliggöra markering med spärrlinjer, att det är förbjuden parkering
                            på gångbana som gäller vid anslagstavlan utanför Konsum och vid anslagstavlan vid
                            infarten till Nya Café Tårpilen. Trafikverket skall först tillfrågas, på grund av att det är                             huvudled med vägområde, som dom äger.

                            Hembygdsföreningen har ställt frågan till att få en skylt vid infarten till Häglaredsvägen.                             Trafikverket är väghållare, varför begäran ställs dit.

 

§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god.  En fastighetsägare ligger kvar för utredning hos Kronofogde-
                            myndigheten för den utdebiterade vägavgiften år 2013.

§ 9                       Övrigt
                            Inga övriga frågor

§ 10                     Avslutning                  
                            Nästa möte äger rum måndag 30 september 2013  kl 18,00 på
                            ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”.

                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2013-08-20
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

                            Tony Karlsson
                            justeringsledamot