images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:      4/13
Plats:             f.d. Dalsjöfors Kommundelskontor  
Dag:               Tisdagen den 28 maj, 2013
Tid:                Kl. 18.00 – 19.50

§  1 a             Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Lena Laine      Pettersson, Tomi Melander,
                      Sven-Erik Andersson och Seth Svensson

§ 1 b              Ej närvarande:
                      Tony Karlsson, Thomas Wingren och Ann-Cathrine Bohman

§ 2                 Val av mötessekreterare:                                                                                        
                      Seth Svensson     
                
§ 3                 Val av justeringsledamot:
                      Sven-Erik Håkansson

§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes.

§ 5                 Godkännande av protokoll nr 3/13.
                      Protokoll 3/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                 Skrivelser.
                      Vi har erhållit svar från Trafikverket på vår tidigare insända skrivelse angående
                      trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på väg 1701 vid Tummarpsskolan samt vid
                      Fritidsgården i Gårdabacken.

                      Tyvärr avvisar de vår framställan då de för närvarande inte har resurser för att prioritera
                      ökad trafiksäkerhet på dessa sträckor. De anger också att Borås Stad inte tagit med
                      behovet av utbyggnad av gångbana ned till Fritidsgården i sin prioriteringslista över
                      angelägna satsningar.

                      Styrelsen beslutar att på nytt tillskriva Borås Stad med anledning av detta med begäran
                      om att ovanstående åtgärder måste prioriteras. Svaret från Trafikverket bifogas denna
                      skrivelse.

§ 7                 Rapporter
                      Ordföranden rapporterade från ett möte som hållits i Dalsjöskolan där frågan om bildande av
                      ett Ortsråd diskuterats för att förbättra kommunika-tionerna med Borås Stad och
                      Stadsdelsförvaltningen Öster. Ett antal företrädare från olika föreningar deltog. Ordföranden
                      utsågs att följa utvecklingen och företräda Vägföreningen.

                      Ordföranden hade fått förfrågan om tillstånd att utplacera tre blomlådor som fartdämpande
                      åtgärd på Västerdalsgatan 3. Styrelsen godkänner framställan under förutsättning att berörda
                      parter inte har något emot detsamma efter sedvanlig prövning.

                      Meddelades att asfaltering har skett på del av Gårdavägen,samt Dukvägen, Fortfarande har
                      dock inte Servicekontoret bytt ut vägräcket. Vars anbud är antaget 2012. Vi påminner dem
                      på nytt om detta.

§ 8                 Ekonomisk rapport
                      Ekonomin är god. Utdebitering på årets vägavgift har fungerat bra. Påminnelse med anmodan
                      att betala in avgiften senast den 7 juni har sänts ut till de som hittills saknas. Därefter
                      överlämnas dom som eventuellt ej har betalt, till Kronofogdemyndigheten för åtgärd.

§ 9                 Övriga frågor
                      Förfrågan om möjligheterna att få utplacerat fartdämpande hinder på Hjortrydsvägen har
                      framfört till styrelsen. AU utreder frågan vidare och tar kontakt med berörda för fortsatt
                      diskussion. Lämpligen borde hinder i form av gummi kunna utplaceras. Dessa måste dock tas
                      bort under vintern. Styrelsen är positiv till nämnda åtgärder i form av försöksverksamhet
                      under 2013 under förutsättning att berörda parter godkänner och att det kan ordnas på ett
                      bra sätt.

                      Grässlåtter av vägrenar diskuterades. Beslöts att kontakta föregående års entreprenör med
                      önskemål om att utföra detta två gånger under säsongen. Lämpligen före midsommar och i
                      höst.
                      
                     
Diskuteras ytterligare ett antal frågor som är aktuella men inte genomförts ännu.

§ 10               Kommande sammanträdesdagar samt avslutning
                      Kommande sammanträden äger rum tisdagen den 20 augusti, måndagen den 30 september
                      samt måndagen den 2 december samtliga kl. 18.00.

                      Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

                      Vid protokollet

                      Seth Svensson                                       Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                             Ordförande

                      Sven-Erik Håkansson
                      Justeringsledamot