images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           3/13

Plats.                   ”f d Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    onsdag 10 april, 2013
Tid.                     Kl. 17.00 – 19.30

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Lena Laine Pettersson, Tomi Melander,
                            Sven-Erik Andersson, Seth Svensson och Ann-Cathrine Bohman

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tony Karlsson och Thomas Wingren

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Lena Laine-Pettersson

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Konstituering  samt  firmatecknare:
                            Styrelsen konstituerades enligt följande:
                            Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
                            Vice ordförande: Seth Svensson
                            Kassör: Tomi Melander
                            Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman
                           
                            Firmatecknare var för sig:
                            Ordförande Sten-Gunnar Svensson och kassör Tomi Melander.

                            Arbetsutskott: Ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§ 6                       Utdebitering:
                            Arbete för utdebiteringen med utskick av fakturor genomförs.
                                          
§7                        Avslutning
                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                            Nästa möte äger rum måndag 27 maj kl 18.00 på ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”.

                            Vid protokollet 2013-04-10
                           
                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

                            Lena Laine-Pettersson
                            Justeringsledamot