images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           2/13
Plats.                   ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 4 mars, 2013
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.15

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Thomas Wingren,
                            Ann-Cathrine Bohman, Sven-Erik Håkansson, Tomi Melander,
                            Tony Karlsson och Lena Laine-Pettersson

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Thomas Wingren

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 1/13:
                            Protokoll 1/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Inga nya skrivelser.
                                                                
§ 7                       Rapporter
                            Ordförande och vice ordförande skall träffa Tekniska Förvaltningen
                            måndag 18 mars för att diskutera trafiksituationen på väg 1701 vid Tummarpskolan
                            samt även vid Fritidsgården & Öppna Förskolan, där gångbana till verksamheten saknas.
                            Väg 1701 är mycket hårt belastad.
                            Väg 1701 är Trafiksäkerhetsverkets ansvarsområde.
                           
                            Markfrågeställningen runt ”bärvägarnas” anslutning vid övergången till Badhusvägen,
                            skall diskuteras vad gäller snöröjning som uteblir varje år.
                           
                            En markfrågeställning har uppkommit på Dalsjövägen 24 som gäller den
                            asfalterade ytan. Den uppfattas som möjlig att där parkera fordon, vilket ej
                            är tillåtet. Del av denna yta är gångbana upp till Dalsjöskolan.
                            Denna fråga skall också diskuteras 18 mars. med Tekniska Förvaltningen.
                           
                            Vägföreningen skickar tillbaka den felställda fakturan till Servicekontoret angående
                            kostnad av iordningställande av parkeringsyta vid Café Tårpilen
                            och hänvisar till protokoll 1/13.

§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god.
                            En fastighetsägare ligger kvar för  utredning hos Kronofogdemyndigheten
                            för den utdebiterade vägavgiften år 2012.

 

§ 9                       Övrigt
                            Årsmötes handlingar gicks genom och godkändes till årsmötet som äger rum tisdag
                            2 april kl 19,00 Folkets Park.

§ 10                     Avslutning                  
                            Nästa möte äger rum onsdag 10 april 2013  kl 18,00 på
                            ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”.

 

                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2013-03-04
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

 

                            Thomas Wingren
                            justeringsledamot