images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           1/13
Plats.                   ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 28 januari, 2013
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.50

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Thomas Wingren,
                            Ann-Cathrine Bohman, Sven-Erik Håkansson och Tomi Melander

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tony Karlsson och Lena Laine-Pettersson

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Sven-Erik Håkansson

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 7/12:
                            Protokoll 7/12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Dalsjöfors Vägförening har i december 2012 skickat skrivelse till Kommunstyrelsen,                             Stadsdelsnämnden Öster, Tekniska Nämnden i Borås Stad och till Trafikverket i Göteborg                             angående trafiksituationen på länsväg 1701 vid Tummarpskolan samt Fritidsgården &
                             Öppna Förskolan  på  Boråsvägen 9 i
                            Dalsjöfors men Vägföreningen har inte fått något svar. Vägföreningen har även skickat                             påminnelse.
                                           
§ 7                       Rapporter
                            Vägföreningen har fått in en rapport från fastighetsägare på Gårdavägen om dålig
                            snöröjning. Då snöröjningen hanteras av Tekniska Förvaltningen har Vägföreningen
                            hänvisat fastighetsägaren dit.

                            Vägföreningen har vid flera tillfällen fått påtryckningar om att den grusade parkerings-
                             ytan utanför Café Tårpilen blir belagd. Vägföreningen har inget ansvar för denna yta,
                             men vid sista överenskommelsen med fastighetsägaren så var Vägföreningen behjälplig
                             med anbudsförfarande att anlägga asfaltering av parkeringsplatserna. Kostnaderna skall                             faktureras på fastighetsägaren. Fastighetsägaren är inte nöjd och bestrider fakturan.                             Servicekontoret har ändrat original fakturan och ställt fakturan till Vägföreningen.                             Vägföreningen anser att detta är en fråga mellan Servicekontoret och fastighetsägaren
                             då Vägföreningen enbart har varit behjälplig med anbudsförfarandet. Vägföreningen
                             kommer att skicka tillbaka fakturan till Servicekontoret.
                           
§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god.
                           
§ 9                       Övrigt
                            Förslag på verksamhetsberättelsen för år 2012 från Seth, gicks genom och styrelsen
                            skall lämna eventuella synpunkter till nästa möte, 4 mars.
                            Styrelsen gick även igenom balans- och resultaträkningen och den tas upp på mötet 4
                            mars.
                            Årsmöte förberedelser till den 2 april har därmed påbörjats.

§ 10                     Avslutning                  
                            Nästa möte äger rum måndag 4 mars, 2013 kl 18,00 på ”fd Dalsjöfors
                            Kommundelskontor”.

                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2013-01-28
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

 

                            Sven-Erik Håkansson
                            justeringsledamot