images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           7/12
Plats.                   ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 3 december, 2012
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.30

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Thomas Wingren,
                            Tony Karlsson, Lena Laine-Pettersson och Ann-Cathrine Bohman

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tomi Melander och Sven-Erik Håkansson

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Thomas Wingren

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 6/12:
                            Protokoll 6/12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Dalsjöfors Vägförening skickar en skrivelse till Kommunstyrelsen, Stadsdelsnämnden
                            Öster, Tekniska Nämnden i Borås Stad och till Trafikverket i Göteborg angående
                            trafiksituationen på länsväg 1701 vid Tummarpskolan samt Fritidsgården & Öppna
                            Förskolan vid Gårdabacken i Dalsjöfors. 

§ 7                       Rapporter
                            Fristad Vägförening har kallat Dalsjöfors och Gånghesters vägföreningar till
                            samrådsmöte för utbyte av erfarenheter i arbetet med Borås Stad.
                            Ett stort behov föreligger, för bedömningar av åtgärderna är så olika.
                            Det finns 19 vägföreningar i Borås Stad. Nytt möte anordnas nästa år 2013.

                            Rapport har inkommit då man har fått påpekande om att bilar parkerar på trottoar,
                            vid Dalsjövägen 4. Trottoarens bred inbjuder till att ställa bilar där.
                            Förmodligen för att underlätta den stundtals hårt trafikerade vägen till och från
                            Dalsjöskolan. Berörda parter har kontaktat parkeringsbolaget och kommunens
                            handläggare samt framfört vissa önskemål med åtgärder för dessa frågor.
                            Dalsjöfors Vägförening begär en utredning om vad som gäller i dom olika
                            planbestämmelserna som finns.
                           
§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god.
                            Tre fastighetsägare ligger kvar för utredning hos KFM för den utdebiterade  vägavgiften
                            för år 2012.

                           

§ 9                       Övrigt
                            Ledamöterna uppmanas att snarast redovisa sina utlägg för år 2012 till kassör.

                            Ett flertal fastighetsägare har påpekat, att vägbelysningen ej fungerar tillfredsställande.
                            En punktinsats görs vecka 51 för åtgärd. För nästa år kommer all vägbelysning att få nya
                            glödlampor. Detta görs var 3: e år.

                            Vad gäller ”bärvägarnas” vändplatser som ställer till förtret vid snöröjningen har
                            fortfarande inte kommit till någon bra lösning.
                            Diskussioner inom Tekniska Förvaltningen pågår.

§10                      Avslutning                  
                            Nästa möte äger rum måndag 28 januari, 2013 kl 18,00 på ”fd Dalsjöfors
                            Kommundelskontor”.

                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2012-12-03
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            SekreterareOrdförande

                            Thomas Wingren
                            justeringsledamot