images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:     6/12
Plats:            ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:              Måndag 29 oktober  2012
Tid:               Kl. 18.00 – 20.00

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, , Lena Laine-Pettersson, Tony Karlsson  Tomi
                      Melander Thomas Wingren och Sven-Erik Andersson

1 b                 Ej närvarande:
                      Ann-Cathrine Bohman och Sven-Erik Håkansson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Sven-Erik Andersson        
§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Lena Laine-Pettersson
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 5/12
                      Protokoll 5/12 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Skrivelser inskickat till Tekniska nämnden angående Badhusvägen och Borås Stad Park.AB
                      om parkeringsmoralen runt torget, har det inte ankommit några svar.
                      En ny skrivelse skickas till kommunstyrelsen angående trafiksituationen utmed Boråsvägen
                      ner till fritidsgården. Kopia skickas till Stadsdelsnämnden Öster Borås och Borås Tidning.
                     
§ 7 a              Rapporter:
                      Vägslåtter har utförts efter beställning hos Stig Gustavsson entreprenad.
                      Diskussion fördes om anslutningarna till bärvägarna vid Kerstinsgärde och vinterväghållning
                      vid dessa. Nu är inte avspärrningsgrindarna öppna och det går inte upprätthålla bra                                             vinterväghållning. 
                      Asfaltering är slutförd på bärvägarna.
                      Tekniska förvaltningens tjänstemän har varit ute och inspekterat med vägföreningens AU
                      grupp om vilka åtgärder som bör göras.
                      Eftersatt sandsopning av trottoar utmed Dalsjövägen till Dalsjöskolan är åtgärdad. REV
                      kursen som tillhandahålls av trafikverket och lantmäteriet blev inte utav för våra anmälningar
                      gick inte fram. Sten-Gunnar fick med verka på ett återbud. Ny kurs kommer att genomföras
                      under våren 2013.
                      Fartdämpande hinder är nu färdigställt utmed Sjödalsvägen 30 – 32. Även liknande åtgärder
                      är föremål för utredning på Skänstadvägen och Hansavägen efter påpekande av medlemmar
                      utmed resp.väg. Servicekontoret har fått uppdrag med kostnadsförslag, som har på börjats
                      med en besiktning under våren 2012.

§ 7 b              Rapporter.
                      Servicekontoret Borås Stad har inkommit med anbud om åtagande att sätta upp nytt
                      räcke utmed Gårdavägen. Räcket har raserats under åren som gått.
                      Beslut. Styrelsen beslutade enl. alternativ nr 1 som innebär ett räcke på en sträcka av 53
                      meter. Räcket är utformat i en norm  EU 2.

                      Avtal om snöröjning och halkbekämpning vid parkeringsplatsen i anslutning till torget mellan
                      vägföreningen och Farmartjänst, har inkommit.
                      Beslut. Vägföreningen godtar inte detta avtal. Det ingår inte i vägföreningens
                      ansvarsområde. Farmartjänst kommer att delges beslutet.

§ 8                 Ekonomisk rapport
                      Ekonomin är god.
                      Kronofogden arbetar med 3 aktuella ärenden som vägföreningen har som krav.
                     
§ 9                 Övriga frågor
                      Nästa möten bokas in, 3 december 2012,

§ 10               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse..
                     
                      Vid protokoll 2012-10-29
                     
                       

                      Sven-Erik Andersson                               Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     

                      Lena Laine-Pettersson
                      Justeringsledamot: