images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           5/12

Plats.                   ”f d Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 10 september, 2012
Tid.                     Kl. 18.00 – 20.00

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Tomi Melander, Seth Svensson, Sven-Erik                             Andersson och Ann-Cathrine Bohman

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tony Karlsson, Lena  Laine-Pettersson och Thomas Wingren

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Sven-Erik Andersson

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 4/12:
                            Protokoll 4/12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Borås Stad Kommunstyrelsen har skickat vårt ärende, angående trafiksäkerheten och
                            bristen på parkeringsplatser vid Dalhem,
                            vidare till Tekniska Nämnden.

                            Vägföreningen gör en ny skrivelse till Borås Stad Parkeringsbolag
                            angående den dåliga parkeringsmoralen vid torget.
                                           
§ 7                       Rapporter
                            Akut asfaltering har blivit gjord vid Smedjevägen 1 och Gårdavägen 5.

                            NCC kommer att färdigställa asfalteringen, på ”Bärvägarna” som är påbörjad.
                            NCC har nu gjort överenskommelse med några fasth.ägare och deras infarter, som i och
                            med den nya toppbeläggningen blev fel i nivån med gatan.

                            Inventering av vårt vägområde kommer snarast att ske där
                            vägslåtter / slyröjning / sandsopning / asfaltering skall utföras.
                           
§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god.
                            För fem fastigheter har ansökan om verkställighet
                            lämnats in till Kronofogdemyndigheten för åtgärd.
                           
 
                           
§ 9                       Komplettering till protokoll 3/12 § 7    16 april 2012
                            Firmatecknare krävs numera från LM vid förändringar i styrelsen
                            främst vid ansökan hos KFM .
                            Styrelsebeslut: Ordförande Sten-Gunnar Svensson och kassör  Tomi Melander
                            tecknar firman var för sig.

§ 10                     Övrigt
                            Kursinbjudan har inkommit till styrelsen från REV, som håller sin årliga
                            kongress och denna gång i Borås.
                            Styrelsen beslutar att vägföreningen står för kurskostnaden
                            till dom styrelseledamöter som anmäler sig. Sista anmäln.dag 10 oktober.
                            Kursen är den17 oktober mellan kl 18.oo----22.oo.
                            REV genomför kursen tillsammans med Trafikverket & Lantmäteriet..

§ 11                     Avslutning
                            Nästa möten äger rum måndag 29 oktober och måndag 3 december kl 18.00 på ”fd
                            Dalsjöfors Kommundelskontor”.

                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2012-09-10
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

 

                            Sven-Erik Andersson
                            Justeringsledamot