images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           4/12

Plats.                   ”f d Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 28 maj, 2012
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.30

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Lena Laine Pettersson, Tomi Melander,
                            Seth Svensson och Ann-Cathrine Bohman

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tony Karlsson, Sven-Erik Andersson och Thomas Wingren

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Tomi Melander

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 3/12:
                            Protokoll 3/12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Årsmöte-uppföljning
                            Årsmötes protokollet kommer att finnas på Vägförenings hemsida och på Dalsjöfors
                            Bibliotek. 
                                           
§ 7                       Skrivelser
                            Angående trafiksäkerheten vid Dalhem har Vägförening tillsammans med Toarphus
                            upprättat en skrivelse till Borås Stads Kommunstyrelse, där man påtalar trafiksäkerheten
                            för gående och bristen på parkeringsplatser som måste åtgärdas.
                           
§ 8                       Rapporter
                            Vägföreningen gick genom inkommen rapport från boende på Spindelvägen.

§ 9                       Ekonomisk rapport:
                            Ekonomin är god.
                            Vägföreningen har skickat ut en första påminnelse angående utdebiteringen.
                           
§ 10                     Övriga frågor:
                            Vägföreningen tar kontakt med Tekniska förvaltningen för att diskutera vilka vägar som                             kommer att ses över.

§ 11                     Avslutning
                            Nästa möte äger rum måndag 10 september kl 18.00 på ”fd Dalsjöfors
                            Kommundelskontor”.

                             Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2012-05-28
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

 

                            Tomi Melander

                      Justeringsledamot