images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           3/12
Plats.                   ”f d Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 16 april, 2012
Tid.                     Kl. 18.00 – 20.05

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Lena Laine Pettersson, Tomi Melander,                             Sven-Erik Andersson, Seth Svensson och Ann-Cathrine Bohman

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tony Karlsson och Thomas Wingren

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Sven-Erik Håkansson

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 2/12:
                            Protokoll 2/12 godkändes men med tillägg till § 6, se § 9.

§ 6                       Årsmöte-uppföljning
                            Årsmötes protokollet är ej klart.
                                           
§ 7                       Konstituering
                            Styrelsen konstituerade enligt följande:
                            Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
                            Vice ordförande: Seth Svensson
                            Kassör: Tomi Melander
                            Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman

                            Arbetsutskott: Ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§ 8                       Revidering och fördelning av arvoden och övriga ersättningar
                            Arvode utgår vid uppdrag och samtliga ledamöter får ett närvaroarvode
                            för varje sammanträde.

§ 9                       Skrivelser
                            Inga nya skrivelser har inkommit.

                            Tillägg till § 6 från föregående mötesprotokoll: Ordförande och vice ordförande tar                             kontakt med fastighetsägarna till Sjödalsvägen 30 och 32 för diskussion av chikan som ej                             fick rätt placering enligt en av fastighetsägarna.
                           
                           
§9                        Diskussion fördes angående förändringen av nybyggnationen på Badhusvägen vid
                            Dalhem. En skrivelse om trafiksituationen runt Dalhem kommer i samråd med Toarphus
                            att framställas till kommunstyrelsen.

 

§ 10                     Rapporter
                            Vägföreningen godkänner uppställning av blomlåda på Sjödalsvägen 41.

                            Dalsjöfors Vägförening kommer att kontakta Skänstads Vägsamfällighet då
                            vägföreningen har fått in önskemål om fart dämpande hinder på Skändstavägen.

                            Dalsjöfors Vägförening kommer att kontakta Servicekontoret om
                            möjligheter finns, att anlägga en chikan på Hansavägen då förfrågan har inkommit från
                            en fastighetsägare på Hansavägen.

§ 11                     Ekonomisk rapport:
                            Ekonomin är god.
                           
§ 12                     Övriga frågor:
                            Utdebitering av fastighet på Boråsvägen 42 B och Storgatan 97 ändrades då de har blivit                             feldebiterade.

                            Sättningar av asfalt efter fjärrvärme läggning på Åkervägen diskuterades.

                            Ny gatunamnsskylt skall köpas in och sättas upp på Storgatan 95.

§ 13                     Avslutning
                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                            Nästa möte äger rum måndag 28 maj på ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”.

                            Vid protokollet 2012-04-16
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

 

                            Sven-Erik Håkansson
                            Justeringsledamot