images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           2/12
Plats.                  ”fd.Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 5 mars, 2012
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.50

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Tony Karlsson, Ann-Cathrine Bohman, Lena Laine Pettersson,
                            Tomi Melander och Sven-Erik Andersson

                            Från Valberedningen: Sven-Erik Håkansson 

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Camilla Johansson och Seth Svensson

§ 2                       Val av sekreterare:
                            Ann-Cathrine Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Lena Laine-Pettersson

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 1/12:
                            Protokoll 1/12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser:
                            Fastighetsägaren på Sjödalsvägen 32 har lämnat in överklagan angående placeringen
                            utav chikan. Dalsjöfors Vägförening kommer, efter skriftlig överenskommelse, att ta bort
                            del av chikanen.
                                           
§ 7                       Rapporter:
                            Diskussion fördes om frågan angående asfaltering vid Torget och Tårpilen.
                            Faktura är utställd på fasth.ägaren för Storgatan 25 som bestrider denna.
                            Frågan bordlägges tills vidare.

§ 8                       Ekonomisk rapport:
                            Ekonomin är god.
                           
§ 9                       Årsmöteshandlingar:
                            Årsmötes handlingar gicks genom och godkändes till årsmötet som äger rum tisdagen 27                             mars.

§ 10                     Övriga frågor:
                            Inga övriga frågor

§ 11                     Avslutning
                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
                            Nästa möte äger rum  tisdagen 27 mars 2012 kl 19.00 i Folkets Park.

 

                            Vid protokollet 2012-03-05
                           

                            Ann-Cathrine Bohman                      Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                         Ordförande

 

                            Lena Laine-Pettersson
                            Justeringsledamot