images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:           nr 1, 2012
Plats.                  ”f.d. Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    Måndag 30 januari 2012
Tid.                     Kl. 18.00 – 20.00

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson och Sven-Erik Andersson

§ 1 b                    Ej närvarande:
                            Tony Karlsson, Ann-Cathrine Bohman, Lena Laine Pettersson, Camilla Johansson, och Tomi                             Melander

§ 2                       Val av sekreterare:
                            Sven-Erik Andersson

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Seth Svensson

§ 4                       Fastsällande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes

§ 5                       Godkännande av protokoll 4/11:
                            Protokoll 4/11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser:
                            Svar från en skrivelse 2011-03-17 till Trafikverket och Borås Stad
                            har 2011-12-22 inkommit om trafiksituationen utanför Tummarpskolan.
                            Skrivelsen handlade om elektroniska hastighetskyltar.
                           
                            Trafikverket har tillsammans med Dalsjöfors Vägförening och Borås Stad
                            genomfört en besiktning 2011-11-02. Borås Stad fick i uppdrag att utreda förutsättning för                             förändrad trafikföring till och från skolområdet och närliggande bostadsområde.

§ 7                       Rapporter:
                            Servicekontoret har asfalterat parkeringsplatsen utmed torget vid Tårpilen för                             fastighetsägarens bekostnad.
                            Körytan till parkeringsplatsen underhålles av Borås Stad.
                            Parkeringsytan däremot vill Borås Stad ej underhålla,
                            utan det skall göras av fasth.ägaren eller vägföreningen som har enskilt huvudmannaskap                             från 1967. Dalsjöfors Vägförening avser att driva detta
                            ärende vidare mot Borås Stad.
                           
                            Dalsjöfors Vägförening avser också att driva ett ärende med gångväg på Boråsvägens                             förlängning från fastigheten Storgatan 1 till Boråsvägen 9 (SMU gården) som idag har                             verksamhet som fritidsgård genom Borås Stads fritidsverksamhet.

 

§ 8                       Ekonomisk rapport:
                            Ekonomin är god.
                            Kassören som ej var närvarande, har lämnat en
                            preliminär resultat & balansräkning som granskades och fick ok .för att
                            att gå vidare till revisorn.
                            Budgetförslaget granskas senare till nästa möte den 5 mars.
                            Förslag på verksamhetsberättelsen för år 2011 från Seth, granskades också.
                            Verksamhetsplan kommer att presenteras den 5 mars.
                            Årsmöte förberedelser till den 27 mars har därmed påbörjats.
                           
                           

§ 9                       Övriga frågor:
                            Nästa möte bokas in måndagen den 5 mars och årsmöte den 27 mars 2012

 

§ 10                     Avslutning:
                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

                            Vid protokollet 2012-01-30
                           

                            Sven-Erik Andersson                                              Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                                                               Ordförande

 

                            Seth Svensson
                            Justeringsledamot