images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:     5/15
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Tisdag 18 augusti 2015
Tid:               Kl. 18.00 – 19.50

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Anki Bohman,
                      Thomas Wingren, Lena Laine-Pettersson och Sven-Erik Andersson.
1 b                 Ej närvarande:
                      Seth Svensson och Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Thomas Wingren 
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 4/15
                      Protokoll 4/15 godkändes och lades till handlingarna

§ 6                 Skrivelser:
                      Inga nya skrivelser har inkommit.
                     
§ 7                 Rapporter:
                      Dalsjöfors Vägförening har som väghållare en policy, att när vägkanten har förändrats
                      så att det går att belägga med asfalt mot tomtgränsen, då bekostar vägföreningen
                      beläggningen.

§ 7 a              Beslut:
                      Fastigheterna för Högsbovägen 1 + 2 o 4 har färdigställts med mur för hyreshusen.
                      Vägföreningen kommer att belägga intill mur när återställningsarbetet av Högsbovägen
                      blir påbörjat.

                      Fastighet Högsbovägen 1 har också en mur som ansluter till Boråsvägen och dess
                      gångbana ligger utmed väg 1701 som är huvudled.
                      Trafikverket är väghållare och har detta inom sitt ansvarsområde. Fastighetsägaren vill
                      även där få beläggning utförd, men får då kontakta Trafikverket för att få det genomfört.

§ 7 b              Med anledning av ett ökande antal ansökningar för blomlådor, så kommer styrelsen att
                      försäkra sig om att regler för dessa noggrant kommer att följas upp.

                      En vägsträcka kan förses med anvisningsmärket rekommenderad hastighetsbegränsning
                      blå 30 km, vilket även ger styrelsen möjlighet till fler hastighetsbegränsande åtgärder
                      utan speciella anvisningsmärken.

                      Beslut: Dalsjöfors Vägförening kommer på Västerdalsvägen sätta upp blå skyltar med
                      rekommenderad hastighetsbegränsning på 30 km.

§ 8                 Ekonomi:
                      Ekonomin är fortsatt god.

§ 9                 Övriga frågor:
                      Dalsjöfors Vägförenings hemsida hade kraschat i sommar men detta är nu åtgärdat.

                      Blomlådor som är utställda skall senast 15 oktober varje år vara borttagna från väg.
                      Dalsjöfors Vägförening kommer att skicka ut en påminnelse 14 dagar innan 15 oktober
                      till de fastighetsägare, som begärt få sätta ut blomlåda/or. Om blomlåda/or fortfarande
                      står kvar någon dag efter 15 oktober kommer Dalsjöfors Vägförening att anlita
                      entreprenör, som tar bort blomlådorna. Kostnaden för detta kommer att debiteras
                      fastighetsägaren. 

§ 10               Nästa styrelsemöte:
                      Nästa möte är tisdag 22 september på Servicehuset Dalhem kl 18.00.
 
§ 11               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
                     
                      Vid protokoll 2015-08-18
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Tomas Wingren
                      Justerare