images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:     4/15
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Måndag 18 maj 2015
Tid:               Kl. 18.00 – 19.45

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Håkansson, Anki Bohman och
                      Sven-Erik Andersson.
1 b                 Ej närvarande:
                      Lena Laine-Pettersson, Tomi Melander, Tomas Wingren och Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Seth Svensson
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 3/15
                      Protokoll 3/15 godkändes och lades till handlingarna efter justering av § 8.
                      Ett tillägg med beslutsparagraf § 8a: Fastighetsägare på Sjödalsvägen 41 har fått
                      tillstånd för år 2015, att sätta ut en blomlåda.

§ 6                 Skrivelser:
                      Inga nya skrivelser har inkommit.
                     
§ 7                 Rapporter:
                      Vägföreningen har uppdaterat Borås Stads trafikföreskrifter, vad gäller vårt
                      ansvarsområde i Dalsjöfors.
                      Vägföreningen har besiktigat siktförhållanden i en del gatukorsningar.

                      Klagomål har inkommit från fastighetsägare på Sjödalsvägen angående placering av
                      blomlåda. Enligt de regler som Tekniska förvaltningen har tagit
                      så skall blomlåda vara placerad så att vägbanan är minst 4 meter bred.

                      En fastighetsägare har önskat utträde ur Vägföreningen En enskild fastighet kan ej
                      begäras utträde från Lantmäterimyndigheten. Det finns lagstadgade föreskrifter om
                      detta. Ordförande skall meddela fastighetsägaren vad som gäller.

§ 7 a              Beslut: Vägföreningen skall uppdatera trafikmärkesskyltningen
                      för Sågaregatan och Bokvägen som ej uppfyller gällande föreskrifter.
                     
§ 8                 Ekonom:
                      Ekonomi är fortsatt god.

§ 9                 Övriga frågor:
                      Utdebitering och uppbokning av inbetalningar i systemet VägFas så har
                      ordförande fullt ansvar för hela utdebitering systemet då sekreterare enbart  bokar upp
                      de som har betalat.
 

 

§ 10               Nästa styrelsemöte:
                      Nästa möte är tisdag 18 augusti på Servicehuset Dalhem kl 18.00.

§ 11               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..
                     
                      Vid protokoll 2015-05-18
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Seth Svensson

                      Justerare