images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:     3/15
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Tisdag 14 april 2015
Tid:               Kl. 18.00 – 20.20

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander Sven-Erik Håkansson, Anki Bohman,
                      Thomas Wingren och Sven-Erik Andersson.
1 b                 Ej närvarande:
                      Lena Laine-Pettersson och Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Sven-Erik Håkansson
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 2/15
                      Protokoll 2/15 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                 Konstituering
                      Styrelsen konstituerades enligt följande:
                      Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
                      Vice ordförande: Seth Svensson
                      Kassör: Tomi Melander
                      Sekreterare: Anki Bohman
                           
                      Firmatecknare var för sig:
                      Ordförande Sten-Gunnar Svensson och kassör Tomi Melander.
                     
§ 7                 Skrivelser:
                      Vägföreningarna i Borås Stad har tagit fram ett gemensamt nytt förslag på avtal
                      gentemot Borås Stad. Vägföreningarna har lämnat in förslaget och väntar svar från
                      Borås Stad.
                     
§ 8                 Rapporter:
                      Dalsjöfors Vägförening har tagit beslut att någon form av fartdämpande åtgärder på
                      Skänstadvägen skall genomföras.
                      Först skall samråd med Tekniska Förvaltningen genomföras.

                      Likaså skall samråd ske vad som gäller skyltsättning  för Sågaregatan som har
                      Förbud skylt med text Ej Genomfart. Anses juridiskt ej vara komplett.
                      Även en flytt av denna skylt till Alprosvägens början skulle kunna bli den optimala
                      lösningen för att dämpa trafikflödet för Sågaregatan.

                      Rapporter:
                      Dalsjöfors Vägförening skall skriva in till Tekniska Förvaltningen för att begära tillstånd
                      för att sätt upp skylt utmed Storgatan om badplatsen vid Folkets Park.

§ 8a               Fastighetsägare på Sjödalsvägen 41 har lämnat in ansökan om att få sätta upp en blomlåda.                         Dalsjöfors Vägförening beslutade att godkänna ansökan.

§ 9                 Ekonomisk rapport.
                      Tomi Melander redogjorde för ekonomin i föreningen, som är god.

§ 10               Övriga frågor
                      Dalsjöfors Vägförening får in många frågor gällande regler för att sätta ut blomlådor på
                      väg. De gällande reglerna hittar man på Borås Stads hemsida.

                      Dalsjöfors Vägförening har köpt ett nytt utdebiteringssystem VägFas.
                      Detta program beräknas bli kostnadseffektivt, samt användare vänligt.

§ 11               Nya styrelsemöten
                      Dalsjöfors Vägförening bokade in två möten, ett till i vår och ett möte efter sommaren.
                      Måndag 18 maj och Tisdag 18 augusti 2015.
                      Mötena äger rum kl 18.00 på Dalhem.

§ 12               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..
                     
                      Vid protokoll 2015-04-14
                     
                      Anki Bohman                                           Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Sven-Erik Håkansson
                      Justeringsledamot