images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening

Protokoll:     2/15
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Tisdag 3 mars 2015
Tid:               Kl. 18.00 – 19.50
§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander Sven-Erik Håkansson,
                      Anki Bohman, Thomas Wingren och från valberedning Johan Aneljung

1 b                 Ej närvarande:
                      Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Andersson och Tony Carlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Sven-Erik Håkansson
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 1/15
                      Protokoll 1/15 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Inga nya skrivelser har inkommit.
                      En ansökan om justering av andelstal skall lämnas in
                      hos Lantmäterimyndigheten i Borås Stad.

§ 7                 Rapporter:
                      Mötet med Trafikverket och Tekniska Förvaltningen har ägt rum
                      och 11 punkter listades över åtgärder
                      som behöver göras inom Dalsjöfors tätort.
                      Det är Boråsvägen, Stationsvägen och Storgatan som ligger under
                      Trafikverkets ansvar som väghållare.
                      Protokoll från Trafikverkets konsult inkommer senare om detta möte.

§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Tomi Melander redogjorde för det ekonomiska i föreningen inför årsmötet.
                      Ekonomin är fortsatt god.

§ 9                 Övriga frågor
                      Årsmötes handlingar redovisades och godkändes till årsmötet som äger rum tisdag 31
                      mars kl 19.00 Folkets Park.

                      Nästa styrelsemöte tisdag 14 april kl 18.00 på Dalhem.

 

 

 

 

§ 10               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..
                     
                      Vid protokoll 2015-03-03
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Sven-Erik Håkansson                       Justeringsledamot