images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     1/15
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              tisdag 3 februari, 2015
Tid:               Kl. 18.00 – 19.55
§ 1 a              Närvarande:
Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson,
Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Håkansson, Tomi Melander
 och Anki Bohman

1 b                 Ej närvarande:
                      Thomas Wingren och Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Lena Laine-Pettersson  
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 7/14
                      Protokoll 7/14 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Dalsjöfors Vägförening har blivit inbjudna av Trafikverket för överläggning av
                      trafiksäkerheten på väg 1701 och 1702. Dalsjöfors Vägförening skall även ta upp
                      utbyggnaden av gångbana utmed Badhusvägen/Dalsjövägen.

§ 7                 Rapporter:
                      Frågor har inkommit från fastighetsägare på Oxelbärsvägen och Blåhallonvägen
                      när det gäller snöröjning utav dessa vägar. Dalsjöfors Vägföreningen har svarat att dessa
                      vägar ingår i stadsplanen och tillhör därför inte Dalsjöfors Vägförenings ansvarsområde.
                     
§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Ekonomin är god.

§ 9                 Övriga frågor
                      Dalsjöfors Vägförening skall efterfråga en offert till VägFas om ett nytt  program  för
                      utdebitering som är effektivare och skall hålla ner utdebiteringskostnaderna för
                      vägföreningen.
                      Årsmöte äger rum tisdag 31 mars, 2015 kl 19,00. I Folkets Park

§ 10               Avslutning
                      Nästa styrelse möte tisdag 3 mars, 2015 kl 18,00 på Dalhem  

 

 

 

                     
                      Vid protokoll 2015-02-03
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                       Sekreterare                                              Ordförande
                     
                      Lena Laine-Pettersson

Justerare