images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     7/14
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              torsdag 27 november 2014
Tid:               Kl. 18.00 – 19.50

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Thomas Wingren,
                      Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Håkansson, Tomi Melander och Anki Bohman

1 b                 Ej närvarande:
                      Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Sven-Erik Håkansson
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 6/14
                      Protokoll 6/14 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Inga nya skrivelser har inkommit.

§ 7                 Rapporter:
                      Dalsjöfors Vägförening har fått två svar av skrivelser från Tekniska Förvaltningen.
                      Vägföreningen godkänner enbart den ena av skrivelsen där gångvägen utmed Bärvägarna
                      fått nytt bärlager.

                      Vägföreningen kommer att göra en ny skrivelse till Tekniska Förvaltningen angående att
                      få fullständiga ritningar när det gäller utbyggnaden med gångbana på Badhusvägen/
                      Dalsjövägen upp till Dalsjöskolan.

                      Fastighetsägare på Granvägen 25, som har bekymmer med dagvattnet i 2 brunnar och
                      mellan Sjödalsvägen 39 – 43 som saknar utgrävt dike, har Vägföreningen beslutat att
                      anta Servicekontoret anbud att utföra dessa två arbeten.

                      Fastighetsägaren på Lundvägen har fått en skrivelse från Vägföreningen om vilka regler
                      som gäller för utbyggnad utav väg.

                      Utmed Hjortrydsvägen saknas Vägföreningen kontaktar Tekniska Förvaltningen för
                      omgående åtgärd.

                     
§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Ekonomin är god.

 

§ 9                 Övriga frågor
                      Inga övriga frågor.
                     

§ 10               Avslutning
                      Nästa möte tisdag 3 februari 2015, på Dalhem

                      Ordförande tackade för visat intresse och önskade styrelsen en God Jul och Gott Nytt År.
                     
                      Vid protokoll 2014-11-27
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                       Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Sven-Erik Håkansson        
                      Justerare