images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     6/14
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              måndag 22 september 2014
Tid:               Kl. 18.00 – 20.25
§ 1 a             Närvarande:

Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Tony Karlsson, Thomas Wingren, Lena Laine-Pettersson, Tomi Melander och Anki Bohman

1 b                 Ej närvarande:
                      Sven-Erik Håkansson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Tomi Melander  
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 5/14
                      Protokoll 5/14 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Inga nya skrivelser har inkommit.

§ 7                 Rapporter:

Tekniska Förvaltningen informerade om att där blå 30km finns skall finnas förhöjande trafiksäkerhetsåtgärder. Vägföreningen kommat att se över detta. 

Fastighetsägare på Granvägen 25 har bekymmer med dagvattnet i 2 brunnar. Vägföreningen har kontaktat Tekniska Förvaltningen som givet vägföreningen information om att antingen spola brunnarna eller gräva upp och åtgärda på nytt.

Korsningen vid Örnvägen – Skänstadvägen har vägtrumman rasat.
Tekniska Förvaltningen kommer att göra en åtgärdsplan.

Vägföreningen skall kontakta fastighetsägaren på Lundvägen och informera om vilka regler/åtgärder som gäller för att göra en väg ut på Boråsvägen.

Utmed Badhusvägen behövs röjning av skogspartier. Vägföreningen ställer en skrivelse till Skogsavdelningen på Tekniska Förvaltningen och bjuder in chefen för Skogsavdelningen till möte för diskussion om åtgärder.

Om fastighetsägare, som har hörntomter, ej sköter sina buskar på rätt sätt för trafiksäkerheten, lämnar Vägföreningen en information om vilka regler som gäller. Om fastighetsägaren ej gör åtgärder lämnar Vägföreningen ärenden vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
                     
§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Ekonomin är god.

 

§ 9                 Övriga frågor

Mellan Sjödalsvägen 39 – 43 saknas det utgrävt dike. Vägföreningen har vidtalat Tekniska Förvaltningen om en åtgärdsplan och kostnadsförslag.

Jan-Åke Claesson Tekniska Förvaltningen var och informerade Vägföreningen     om vad som händer i Borås med utbyggnad av vägar mm.

Jan-Åke återkommer till ordförande i Vägföreningen om hur långt man har kommit med vår skrivelse om en refug vid Badhusvägen – Dalsjövägen.

När det gäller trafiksäkerheten vid Fritidsgården på Boråsvägen, skall Vägföreningen bjuda in Lokalförsörjningskontoret, politiker och Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket har hört av sig till Vägföreningen om förslag på förbättringsåtgärder utmed Storgatan ovanför Folkets Park. Vägföreningen ordnar en skrivelse om åtgärder till Trafiksäkerhetsverket. 

§ 10               Avslutning
                      Nästa möte måndag 1/12-2014 kl 18.00 på Dalhem.

                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
                     
                      Vid protokoll 2014-09-22
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                       Sekreterare                                              Ordförande
                     
                      Tomi Melander                  
                      Justerare