images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:    3/14
Plats:          Dalhems sammanträdesrum
Dag:            Tisdagen den 8 april, 2014
Tid:             Kl. 18.00 – 20.00

          Närvarande: Sten-Gunnar Svensson, Sven-Erik Håkansson, Lena-Laine Pettersson, Tomi Melander
           och Seth Svensson.

          Ej närvarande: Sven-Erik Andersson, Anki Bohman, Tony Karlsson och Thomas Wingren. 

§ 1.    Sammanträdet öppnas.
          Ordföranden Sten-Gunnar Svensson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2.    Val av mötessekreterare.
          Till sekreterare vid dagens sammanträde valdes Seth Svensson.

§ 3.    Val av justeringsledamot.
          Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Erik Håkansson.

§ 4.    Fastställande av dagordning.
          Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 5.    Konstituering samt firmatecknare.
          Styrelsen konstituerades enligt följande:
          Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
          Vice ordförande: Seth Svensson
          Kassör: Tomi Melander
          Sekreterare: Anki Bohman

Firmatecknare var för sig:
          Ordföranden Sten-Gunnar Svensson och kassör Tomi Melander.

Arbetsutskott:
          Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson och Sven-Erik Andersson.

§ 6.   Utdebitering:
         Styrelsen färdigställde utskick av fakturor till samtliga medlemmar.

§ 7.   Uppföljning av frågor från årsmötet.

  1.  Nya skrivelser kommer att upprättas och sändas till berörda myndigheter angående önskemål om nybyggnation av gång/cykelväg från Parken upp till Övrarpsgården för en trafiksäkrare miljö.  
  2. Kontakt kommer att tas med Tekniska förvaltningen och Stadsdelsnämnd Öster angående behovet av en säkrare gångväg utmed Boråsvägen till Ungdomsgården.
  3. Ang. möjligheter att upprätta någon form av farthinder på Skänstadsvägen.

          Ärendet har sänts till Borås Stad som undersöker och utreder frågan.

§ 8.   Uppföljning och utvärdering av farthinder på Hjortrydsvägen.
         Styrelsen har vid sammanträde nr 6/13 i september 2013 beviljat uppmontering av två farthinder
         på anvisade platser under tidsperioden 1 april – 31 oktober för att sedan monteras bort under
         vinterperioden. Placeringen har skett i samråd och efter anvisning av Tekniska förvaltningen, Borås
         Stad.
         Styrelsen anser att effekterna av farthindren har varit goda och bör därför monteras upp på nytt
         innevarande år bl.a. då tidsperioden blev kort 2013 samt att ny utvärdering nu görs till hösten 2014.
         Synpunkter på farthindren har inkommit till styrelsen vilka vi beaktar. Likaså har en del önskemål
         framförts om ytterligare farthinder. Styrelsen vill dock avvakta med ställningstagande till dessa
         önskemål.

§ 8.  Nästa sammanträde.
        Måndagen den 26 maj kl. 18.00.

§ 9.  Avslutning.
        Ordföranden tackade för visat intresse och goda arbetsinsatser och förklarade sammanträdet avslutat.
        Vid protokollet

 

        Seth Svensson                                         Sten-Gunnar Svensson
        Sekreterare                                              Ordförande

        Sven-Erik Håkansson
        Justeringsledamot