images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     4/14
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Måndag 26 maj 2014
Tid:               Kl. 18.00 – 19.45
§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Anki Bohman och Thomas Wingren

1 b                 Ej närvarande:
                      Lena Laine-Pettersson, Tomi Melander Sven-Erik Håkansson, Sven-Erik Andersson och
                      Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Bohman

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Thomas Wingren
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 3/14
                      Protokoll 3/14  godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Inga nya skrivelser har inkommit.
                      Utredning om trafiksäkerheten runt Servicehuset Dalhem fortgår.

§ 7                 Rapporter:
                      Fastighetsägare på Sågaregatan har inkommit med förfrågan om utplacering av blomlådor.
                      Fastighetsägarna får läsa på Borås Stad hemsida om vilka regler som gäller:
                      Vägföreningen godkänner ett bidrag på max 300kr/blomlåda vid uppvisande av kvitto på
                      inköpt material. Vägförening står för reflexer, som vägföreningen kommer att köpa in, till                       blomlådorna.

                      Vägföreningen godkänner utplacering av blomlådor på Västerdalsvägen.

                      Vägföreningen kommer att kontakta berörd myndighet för att få godkänt
                      30km skyltar (skarpt läge) på Skändstavägen.

                      Projektet som pågår, uppföljning till protokoll 3/14  §8,  när det gäller Hjortrydsvägen
                      kommer man att sätta ut ytterligare ett snedställt farthinder. 

§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Ekonomin är god.
                      Vägföreningen kommer att skicka ut påminnelse till de fastighetsägare som inte har betalat                       utdebiteringen, påminnelse kommer att skickas ut v24.

§ 9                 Övriga frågor
                      Nästa möte är 18 augusti 2014 kl 18,00 på Servicehuset Dalhem.

§ 10               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
                     
                      Vid protokoll 2014-05-26
                     
                       Anki Bohman                                          Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     
                      Thomas Wingren
                      Justeringsledamot: