images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     2/14
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Måndag 4 mars 2014
Tid:               Kl. 18.00 – 20.30

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander, Sven-Erik Håkansson, Anki Boman, Tomas Wingren och Sven-Erik Andersson

1 b                 Ej närvarande:
                      Lena Laine-Pettersson, Tony Karlsson

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Anki Boman        

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Tomas Wingren
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 1/14
                      Protokoll 1/14 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Skrivelse är gjord till en fastighetsägare på Bryngelsgatan angående deras förfrågan om
                      utökning med ytterligare en belysningsstolpe och en spegel för att förbättra sikten vid deras
                      utfart. Skrivelsen är ställd enligt det beslut som togs på Vägföreningens möte 10 februari.

§ 7                 Rapporter:
                      Vägföreningen kommer att se över hemsidan så att den aktualiseras och eventuellt kommer
                      en i vägföreningens styrelse att ha det som uppdrag.

§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Tomi Melander redogjorde för det ekonomiska i föreningen. Ekonomin är god.

§ 9                 Övriga frågor
                      Årsmötets handlingar gicks igenom och godkändes till årsmötet som äger rum måndag 31
                      mars kl 19.00 Folkets Park.

                      Ulf Lidesjö från Riksförbundet Enskilda Vägar, kommer att informera om REV på årsmötet.

                      Vägföreningen kommer att kontakta Per Brynte Lantmäteriet för att ta upp diskussion om
                      den ursprungsplan som en gång togs angående torgets utformning och dess
                      parkeringsplatser.

                      Tekniska förvaltningen vill träffa Vägföreningen och Stadsdelsförvaltningen.

                      Nästa möte blir årsmötet som äger rum måndag 31 mars kl.19.oo  i Folkets Park.

§ 10               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..
                     
                      Vid protokoll 2014-03-24
                     
                       

                      Anki Bohman                               Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     

 

                      Tomas Wingren
                      Justeringsledamot