images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening    

Protokoll:     1/14
Plats:            Dalhems Serviceboende
Dag:              Måndag 10 februari 2014
Tid:               Kl. 18.00 – 20.30

§ 1 a              Närvarande:
                      Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Lena Laine-Pettersson, Tony Karlsson  Tomi
                      Melander Sven-Erik Håkansson och Sven-Erik Andersson

1 b                 Ej närvarande:
                      Ann-Cathrine Bohman,  Thomas Wingren

§ 2                 Val av sekreterare:
                      Sven-Erik Andersson        

§ 3                 Val av Justeringsledamot:
                      Sven-Erik Håkansson
                     
§ 4                 Fastställande av dagordning:
                      Ordförande föredrog dagordningen som godkändes.
                     
§ 5                 Godkännande av protokoll 7/13
                      Protokoll 7/13 godkändes och lades till handlingarna.
                     
§ 6                 Skrivelser:
                      Vägföreningen inväntar svar på sin skrivelse 2013-12-20 till Borås Stad angående
                      trafiksituationen och vinterväghållningen på ”bärvägarna.”  Vägföreningen har delgivit en
                      kopia på denna skrivelse till den fastighetsägaren på Hallonvägen som åter har aktiverat
                      detta mångåriga ärende, vederbörande har själv sänt in en egen skrivelse som vi har
                      bifogat med vår skrivelse till berörd kommunalråd och Tekniska Nämnden i Borås Stad.

§ 7                 Rapporter:
                      Dalsjöfors vägförening medverkade i ett stormöte med samtliga vägföreningar inom Borås
                      stad (19 st) i Viskafors skola. Två kommunalråd Morgan Hjalmarsson och Tom Andersson
                      medverkade med politiska gruppledare inom vissa verksamheter. Seth Svensson redogjorde
                      från mötet. Jan Patriksson Viskafors, Anders Lornell Målsryd och Seth Svensson från
                      Dalsjöfors som ingår i en referensgrupp arbetar vidare med frågorna.

                      Skrivelse från en fastighetsägare på Bryngelsgatan önskar utökning med ytterligare en
                      belysningsstolpe  och en spegel för att förbättra sikten vid sin utfart på vändzonen som är
                      belägen vid fastighetsägarens garageutfart.
                      Beslut: Avslag.  Belysningsstolpe är inte vägföreningens ansvar utan Borås stad.
                      Beslut: Spegel vid utfart beslutades avslag. Det är trots allt en återvändsgata.

                      En  uppmärksam  medlem i vägföreningen har inkommit med synpunkter  på vår hemsida.                       Uppdateringar av hemsidan skall genomföras för att den skall innehålla aktuella aktiviteter
                      som överenstämmer med verksamheten.

                      Stadsdelsnämnden Öster har genomfört trygghetsvandring i Dalsjöfors som nu finns samlat i
                      ett dokument. Styrelsen har gått igenom denna och ser fram emot kommande åtgärder som
                      förhoppningsvis skall / kan göras.

 

§ 8                 Ekonomisk rapport.
                      Tomi Melander redogjorde för det ekonomiska i föreningen. Ekonomin är god.
                      Kassören redogjorde sina förberedelser inför årsmötet  31 Mars.
                     

 

§ 9                 Övriga frågor
                      Det stora projektet som nu är på gång, är en gångbana utmed Badhusvägen från
                      Badhusvägen 2 till Dalsjöskolan utmed Dalsjövägen. Vägföreningen skall begära ett
                      ekonomiskt anslag från trafikverket angående gångbanan.

                      En förfrågan från Per Brynte  Lantmäteriet har inkommit angående  ej färdigställda
                      parkeringsplatser vid torget. Där finns det en ansökan för omprövning sedan en tid tillbaka.
                      Skall den ligga kvar ? Frågan bordlades till nästa möte.

                      Nästa styrelse möte blir 4 mars på Dalhems Serviceboende.

§ 10               Avslutning
                      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..
                     
                      Vid protokoll 2014-02-10
                     
                       

                      Sven-Erik Andersson                               Sten-Gunnar Svensson
                      Sekreterare                                               Ordförande
                     

 

                      Sven-Erik Håkansson
                      Justeringsledamot: