images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening     

Protokoll:           7/13
Plats.                  ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    måndag 2 december, 2013
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.30

§ 1                       Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Tony Karlsson,
                            Thomas Wingren, Lena Laine-Pettersson, Sven-Erik Håkansson, Tomi Melander
                            och Anki Bohman

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Anki Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Tomi Melander  

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 6/13:
                            Protokoll 6/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Det har inkommit synpunkter från en fastighetsägare på Hallonvägen angående den
                            dåliga snöröjningen på samtliga stickvägar från Badhusvägen upp till Bärvägarna.                             Dalsjöfors Vägförening skall skicka en skrivelse till Tekniska Nämnden och till                             kommunalrådet Tom Andersson.Vägföreningen kommer att svara fastighetsägaren
                            om vilka åtgärder vägföreningen gör.
                                           
§ 7                       Rapporter
                            Dalsjöfors Vägföreningen har blivit kallade till ett möte på Tekniska Förvaltningen hos                             berörd personal, angående vår skrivelse om refug vid korsningen Dalsjövägen –                             Badhusvägen och en gångbana utmed Badhusvägen från Brandstationen till Dalhem
                            och därefter till Dalsjöskolan

                            Trygghetsvandringen som gjordes i oktober och som dokumenterades om olika
                            åtgärder har inte återkopplats till Dalsjöfors Vägförening. Dalsjöfors Vägförening
                            kommer att skicka en påminnelse.

                            På det möte som Viskafors Vägförening kallade till diskuterades bland annat                             Vägföreningarnas vara eller icke vara. Det kommer att kallas till ett stormöte i
                            januari 2014.
                           
§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god.

§ 9                       Övrigt
                            Kassören påminde styrelsen om att lämna in antal timmar som är gjorda
                            utöver styrelsemötena.               

§ 10                     Avslutning                  
                            Följande möten bokades in för 2014:
                            27 januari, 3 mars på ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor” och
                            31 mars eventuellt i Folkets Park då detta möte är Årsmöte.      
                           
                            Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en riktigt
                            God jul och Gott Nytt År och förklarade sedan mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2013-12-02
                           

                            Anki Bohman               Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                   Ordförande

 

                            Tomi Melander
                            justeringsledamot