images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

<<<Tillbaka

Dalsjöfors Vägförening     

Protokoll:           6/13
Plats.                   ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”
Dag:                    måndag 30 september, 2013
Tid.                     Kl. 18.00 – 19.45

§ 1 a                    Närvarande:
                            Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Sven-Erik Andersson, Tony Karlsson,
                            Thomas Wingren, Lena Laine-Pettersson och Anki Bohman

§ 1 b                    Ej närvarande
                            Sven-Erik Håkansson och Tomi Melander

§ 2                       Val av mötessekreterare:
                            Anki Bohman

§ 3                       Val av justeringsledamot:
                            Thomas Wingren  

§ 4                       Fastställande av dagordning:
                            Ordförande föredrog dagordning som godkändes.

§ 5                       Godkännande av protokoll 5/13:
                            Protokoll 5/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6                       Skrivelser
                            Det har inkommit synpunkter från fastighetsägare på Hjortrydsvägen angående
                            placering utav fart dämpande åtgärder. Fastighetsägarna har tagit del av tidigare                             information i protokoll 5/13, som finns på Vägföreningens hemsida.
                           
                            Styrelsen kommer att utvärdera detta projekt till våren 2014.
                            Projektet är avsett att verka från 1 april till 31 oktober under ett år.
                            Under vintersäsongen får inga hinder finnas på körbanan enligt Borås Stad
                            och dess Tekniska Förvaltning som är vidtalad om projektet  och dess utformning,
                            med flera hinder och vägsträckans längd i projektet.
                             Något svar har ännu ej erhållits från Tekniska Förvaltningen.
                           
                            Styrelsen har beslutat att ett farthinder får anläggas till den 31 oktober 2013.

Det har inkommit synpunkter från fastighetsägare på Storgatan 43 om att det råder hög hastighet på Alprosvägen och att bilar parkerar så sikten blir skymd när man skall gå över till trottoaren på motsatta sidan. Vägföreningen utreder förutsättningar för att sätta ut fart dämpande åtgärder. När det gäller bilars parkering så gäller att 24 timmars parkering är tillåten.

Vägföreningen har tidigare fått synpunkter på parkeringsplats utmed Dalsjövägen från fastighetsägare som gränsar till Åkervägen. Borås Stad har informerat om att det är varje enskild fastighetsägare som får ordna sin egen parkeringsplats på sin egen fastighet.

 

 
                                                                
§ 7                       Rapporter
                            Trafikverket har förtydligat markeringar för gångbana utmed anslagstavlan
                            vid Konsum och vid infarten till Nya Café Tårpilen.                  
                           
                           
§ 8                       Ekonomisk rapport
                            Ekonomin är god. Samtliga vägavgifter för år 2013 är nu betalda.

§ 9                       Övrigt
                            Viskafors vägförening har inbjudit flertalet av Borås Stads vägföreningar.
                            Diskussioner om olika frågeställningar finns på alla vägföreningar gentemot
                            Borås Stad. Det är agendan på inbjudan.
                            Dalsjöfors Vägförening kommer att närvara med 3 ledamöter.
                           
                            Inbjudan har inkommit från Stadsdelsförvaltningen Öster – BRÅ angående möte på                             Dalsjöskolan den 24 oktober 2013 kl 17,00 – 19,00. Vägföreningen kommer att
                            närvara vid detta möte.

 

§ 10                     Avslutning                  
                            Nästa möte äger rum måndag 2 december, 2013 på ”fd Dalsjöfors Kommundelskontor”.
                           
                            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
                           
                            Vid protokollet 2013-09-30
                           

                            Anki Bohman               Sten-Gunnar Svensson
                            Sekreterare                   Ordförande

 

                            Thomas Wingren
                            justeringsledamot