images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

Årsmöte 2021

årsmöte måndag 30 augusti kl. 19:00 i Folkets Park.

Storgatan 71
516 30 Dalsjöfors

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsmöteshandlingar finns i Biblioteket, Stationsvägen  2, Dalsjöfors.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna. 

Styrelsen


Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021 

 

DAGORDNING.

 

 

Vid årsmöte med Dalsjöfors Vägförening 2021

 

Plats: Folkets Park  Storgatan  71     516 30  Dalsjöfors.

 

 

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av funktionärer vid årsmötet.

 

a) mötesordförande.

 

b) mötessekreterare.

 

c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter.

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.

6.

Fastställande av debiteringslängd.

7.

Styrelsens berättelse över verksamhet och ekonomi.

 

a) verksamhetsåret 2019

 

b) verksamhetsåret 2020

8.

Fastställande av resultat och balansräkning.

9.

Revisionsberättelser för 2019 och 2020.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

a) verksamhetsåret 2019

 

b) verksamhetsåret 2020

11.

Fastställande av ersättningar (a. arvode b. kostnadsersättningar).

12.

Beslut om utdebitering för 2021.

13.

Fastställande av budget för 2021.

14.

Val av ordförande för 1 år.

15.

Val av ordinarie styrelseledamöter (4 personer.)

 

Mandattid: 3 på två år och 1 på 1 år.

16.

Val av suppleanter (4 personer).

 

Mandattid: 2 på 2 år och 2 på 1 år.

17.

Val av 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för 1 år.

18.

Val av valberedning varav en sammankallande.

19.

Behandling av ev. inkomna motioner.

20.

Behandling och godkännande av verksamhetsplan för 2021.

21.

Övriga frågor.

22.

Protokolljustering, tid och plats.

23.

Årsmötet avslutas.

 

Till toppen av sidan

 Verksamhetsberättelse 2020  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Anki Bohman
Övrig ledamot: Sven-Erik Andersson
Suppleanter: Roger Karlsson, David Hårsmar, Doris Viktorsson, Sven-Erik Håkansson.

Föreningens uppgift är att bevaka och driva olika frågor rörande underhåll och trafiksäkerhet på de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 30 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 300 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

På grund av utbrottet av Pandemin-Covid 19 tvingades vi ställa in vårt planerade årsmöte den 24 mars 2020. Då situationen inte förbättrades under året så har vi följt Folkhälsomyndighetens råd och avvaktat med att genomföra årsmötet. Styrelsen har fortsatt att bedriva verksamheten på bästa möjliga sätt, under dessa förhållanden, dock har fysiska möten begränsats under året.

Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med berörda parter framförallt med, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, servicekontoret och trafikverket.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats tillsammans med berörda enheter inom Borås Stad. Trafikverket ansvarar för tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för. Behovet av beskärning av träd och växtlighet har utförts så att 4.6 meters fri höjd bibehålls och behovet av slyröjning och vägrensslåtter har påtalats och utförts.

Återkommande kontakter har skett under året med Tekniska förvaltningen, Servicekontoret och NCC angående skötsel och underhåll av gatunätet. Det har handlat om problemet med söndergrävda gator, lutande vägskyltar, klotter, tvättning av gatuskyltar, snöröjning, sandning, sandsopning, vägrensslåtter, mm.

Under året har ett omfattande arbete med utbyte av VA-nätet på flera gator utförts och har pågått under ganska lång tid. Detta har i sin tur medfört en hel del problem med framkomligheten. Bl.a. har detta berört Ollonvägen, Ekvägen och Österdalsvägen. Ett antal mindre åtgärder samt omläggning av asfalt har skett på ett antal platser.

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga och ett par möten med fastighetsägare/näringsidkare, representanter från Attraktiva Toarp. Politiker bl.a. kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden jämte tjänstemän har varit aktuella under året. Ett antal aktuella frågor om förbättringsinsatser och ansvarsfördelning har diskuterats och arbetet fortsätter.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten inom hela vårt område. Skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och vi fortsätter att bevaka olika aktuella åtgärder.

I samband med upprättandet av en ny Cykelplan för Borås stad så har vi inlämnat ett antal synpunkter och önskemål om bättre och säkrare trafikmiljö. I tidsplanen 2022-2025 finns våra önskemål med vad det gäller sträckan utmed Boråsvägen, från Smedjevägen till stationsområdet vid Gårda. Därutöver planerar Borås Stad att knyta ihop cykelstråken och här finns sträckan från Djupadal fram till Uppegårdsgatan med i planen under samma tidsperiod..

Särskilt bör också nämnas våra skrivelser angående en bättre trafikmiljö utmed Uppegårdsgatan med anslutning till Boråsvägen med anledning av nybyggnationen där gett resultat och arbetet med en ny GC-väg har påbörjats och kommer att färdigställas under 2021.

Samverkan med Attraktiva Toarp och Ortsrådet för Dalsjöfors samt med övriga vägföreningar i tätorterna utanför Borås är viktigt och vi håller regelbundna kontakter för utbyte av erfarenheter i olika frågor.

Totalt sett har ett stort antal ärenden bl.a. rörande trafiksäkerhet, väghållning, snöröjning etc. behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.)

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

Protokoll och information om viktiga frågor, samt länkar till berörda parter, finns tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING
Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander, Anki Bohman, Sven-Erik Andersson, David Hårsmar, Roger Karlsson, Sven-Erik Håkansson, Doris Viktorsson

 

Till toppen av sidan

 Verksamhetsplan 2021 - Dalsjöfors Vägförening

Vägföreningen bevakar och arbetar vidare för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet tillsammans med Trafikverket, Borås Stad-Tekniska förvaltningen och Servicekontoret har hög prioritet.

Vid dessa tillfällen görs anteckningar om trafiksäkerhetsåtgärder, standard av vägarna och behov av insatser såsom omläggning och lagning av asfalt, utbyte av vägräcken, upprustning och utbyggnad osv. Dessa anteckningar följs kontinuerligt upp för genomförande.

Framförallt har styrelsen en mycket viktig roll i bevakning och påtalande av insatser för en förbättrad trafiksäkerhet. Det innebär bland annat att uppmärksamma att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.

Återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden är av stort värde. Vi följer behandlingen av föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med Borås Stad och Trafikverket till dess att framförda behov av insatser genomförts och inte läggs åt sidan utan åtgärd.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller både inne i bostadsområdena och utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg. Vi fortsätter och driver frågan om åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet inom hela vårt område.

Vår förhoppning är att en fortsatt utbyggnad av gångväg/trottoar utmed Dalsjövägen från Badhusvägen upp till Dalsjöskolan skall kunna förverkligas de närmaste åren och vi fonderar medel till denna satsning.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av hela Storgatan med breddning av trottoaren samt anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp mot Övrarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan. Ärendet har aktualiserats i samband med att kommunen beslutat om en ny cykelplan. Möjligheter till att utöka antalet parkeringsplatser/pendelparkering i anslutning till Dalsjöns badplats bör utredas.

Detta gäller även trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg. Utformningen idag uppfattas som gångfartsområde men är huvudled och bussgata vilket skapar osäkerhet och stora risker för olycksfall. Busshållplatsen med avsmalning av gatan direkt utanför Konsums entrĂ© skapar problem och bilparkering sker ofta på gångbanan.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter.

Då trafiken, framförallt den tyngre, har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder för en säkrare trafikmiljö framförallt vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken. Hela sträckan från Dalsjövägen till Stationsområdet bör förbättras med gång- och cykelbana och i den nya cykelplanen för Borås stad finns sträckan med för att åtgärdas under de närmaste åren. Här finns också beslut om att förstudie skall göras om möjligheterna att bygga ny cykelväg från Djupadal fram till Uppegårdsgatan. Även behovet av cykelväg utmed Stationsvägen har framförts.

Vi har även påtalat att väg 1701 från församlingshemmet ut till motorvägen bör förbättras och att cykelväg också anläggs utmed denna. Utmed sträckan bör även monteras upp belysning. Trafikflödet har här ökat kraftigt på senare år och den är också starkt belastad av tunga fordon.

Vi anser också att åtgärder bör genomföras på väg 1701 vid Uppgårdsgatans anslutning. Här är idag vid vissa tider en besvärlig trafiksituation med stor belastning med trafiken till och från vårdcentral, förskolor, idrottshall, bensinstation, butiker och då antalet boende ökat i samband med nybyggnation i Uppegårdsområdet..

En del av framförda behov av åtgärder har funnits med i tidigare verksamhetsplaner men då de inte åtgärdats ännu kommer vi att fortsätta att bevaka och driva dessa frågor tills vi nått ett tillfredställande resultat. Vi kommer också att bevaka nytillkommande frågor.

Protokoll och information om viktiga frågor, samt länkar till berörda parter, finns tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

STYRELSEN

Till toppen av sidan

 

<<Tillbaka