images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

årsmöte 2016

årsmöte tisdag 21 mars kl.19.00 i Folkets Park.

Storgatan 71 
516 30 Dalsjöfors

Ordinarie ärende:
Sedvanliga årdsmötesförhandlingar.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 11 mars i Biblioteket, Stationsvägen  2, Dalsjöfors.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna. 

Styrelsen


Protokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016


DALSJÖFORS VÄGFÖRENING
Protokoll Årsmöte 2015-03-21 kl 19.00 – 21.00

Protokoll från årsmöte i Folkets Park, Storgatan 71, Dalsjöfors.

§ 1. Årsmötets öppnande: Ordf. Sten-Gunnar Svensson hälsade närvarande medlemmar välkomna samt även ordförande och en ledamot från Skänstads Vägsamfällighet.

§ 2. Val av funktionärer vid årsmötet:

a: Till mötesordförande valdes Hans Classon
b: Till mötessekreterare valdes Lennart Trapp
c: Som protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Heino Jöelaid och Lars-Olof Andersson

§ 3. Fastställande av dagordning: Mötet godkände dagordningen.

§ 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning: Mötet godkände att mötet var behörigt utlyst efter redogörelse av Sten-Gunnar Svensson

§ 5. Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan: Sten-Gunnar Svensson föredrog närvarolistan som var påtecknad av alla närvarande. Mötet godkände denna som röstlängd.

§ 6. Fastställande av framlagd debiteringslängd: Sten-Gunnar Svensson redogjorde för den framlagda debiteringslängden. Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av debiteringslängden. Mötet godkände debiteringslängden.

§ 7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning: Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna, kommenterades av Seth Svensson, som informerade om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Ledamot Sven-Erik Andersson redogjorde för resultat & balansräkning. Mötet godkände resultat & balansräkningen.

§ 8. Revisionsberättelsen: Mötesordförande Hans Classon föredrog revisionsberättelsen.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen: Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015 och dess verksamhet/förvaltning.

§ 10. Fastställande av ersättningar: a: arvode b: kostnadsersättningar.

a Arvode för år 2016: 75 % av ett basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen vilket motsvarar för 2016: 28 500 kr Övriga arvoden 8000 kr. Sociala avgifter: 8000 kr.
b Kostnadsersättningar för år 2016: 3000 kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen. Mötet godkände ersättningsbeloppen

§11. Fastställande av budget för år 2016: Sven-Erik Andersson redogjorde för budgeten. Mötet godkände och beslutade att anta budgeten för år 2016.

§ 12.Beslut om utdebitering för innevarande år 2016:
Sven-Erik Andersson föreslog samma belopp som föregående år, d.v.s. 30 kr/andel.
Mötet beslutade att godkänna årets utdebitering med det belopp som föreslagits.

§ 13. Val av styrelseordförande för 1 år:
Sten-Gunnar Svensson valdes till styrelseordförande för 1 år.

§ 14. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år:
Omval av Anki Bohman, Seth Svensson och Sven-Erik Andersson.

§ 15. Val av suppleanter i styrelsen för 2 år:
Omval av Lena Laine Pettersson. Nyval av Roger Karlsson.

§ 16. Val av 2 revisorer och revisor suppleanter för 1 år:
Till revisor på 1 år omvaldes Göran Odqvist och nyval av Lars-Olof Andersson.
Till revisor suppleanter på 1 år omvaldes Frank Karlsson och Anitha Wictorsson.

§ 17. Val av valberedning:
Omval av Johan Aneljung och Tommy Gustavsson tillsammans med en i styrelsen som sammankallande.

§ 18. Behandling av inkomna motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.

§ 19. Behandling av verksamhetsplan för 2016:
Seth Svensson redogjorde för verksamhetsplanen.
Vid den efterföljande diskussionen togs följande punkter upp:
Årsmötet förstärkte behovet av att aktualisera frågan om att sätta upp en skylt på Boråsvägen vid Tummarpskolan som talar om att man ska sänka farten om man kör för fort.
Trafikmiljön kring torget togs också upp och behov uttrycktes av fler parkeringsplatser i området.
Situationen vid Ungdomsgården i Gårdabacken togs också upp. Behov av trottoar på samma sida av vägen som Ungdomsgården.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2016.

§ 20. Trafikskyltarna på Sågaregatan.
Sten-Gunnar Svensson föredrar ärendet gällande förbudsskyltning av Sågaregatan.
Förbudsskyltningen i vardera ända på gatan är ej juridiskt godkända. Skyltning från 2 andra infartsgator saknas. Skyltarna tycks ej heller ha någon effekt, varför styrelsen har för avsikt att arbeta fram ett alternativt förslag som fungerar bättre.
Mötet beslutade att skyltarna skall tas bort.

§ 21. Övriga frågor:
Gångvägen mellan Kerstinsgården och Hjortronvägen saknar belysning och är i dåligt skick. Det är risk att skada sig när man går där i mörker. Styrelsen aktualiserar frågan och tar med det i sitt arbete under verksamhetsåret.

§ 22. Protokolljustering, tid lokal och plats:
Protokollet skrivs och skickas via mail till ordförande som sedan kontaktar protokolljusterarna.
Protokollet skall vara klart inom 2 veckor efter årsmötet. Därefter finns protokollet tillgängligt på biblioteket och på vägföreningens hemsida.

§ 23. Årsmötet avslutas: Hans Classon tackade styrelsen för det gedigna arbete de utfört under året och avslutade mötet.


Mötesordförande:

__________________________________
Hans Classon

Mötessekreterare:

__________________________________
Lennart Trapp

Justeringsmän:

__________________________________
Heino Jöelaid

__________________________________
Lars-Olof Andersson 

 

DAGORDNING.

 

 

Vid årsmöte med Dalsjöfors Vägförening tisdag 21 mars år 2015  Kl.19.oo

 

Plats: Folkets Park  Storgatan  71     516 30  Dalsjöfors.

 

 

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av funktionärer vid årsmötet.

 

a) mötesordförande.

 

b) mötessekreterare.

 

c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.

6.

Fastställande av debiteringslängd.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning.

8.

Revisionsberättelsen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av ersättningar (a.  Arvode   b. Kostn.ers.)

11.

Fastställande av budget.

12.

Beslut om utdebitering inför kommande år 2016.

13.

Val av ordförande för 1 år.

14.

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.

15.

Val av suppleanter i styrelsen för 2 år.

16.

Val av 2 revisorer  & revisorsuppleanter för 1 år

17.

Val av valberedning.

18.

Behandling av inkomna motioner.

19.

Behandling av verksamhetsplan för år 2016.

20.

Trafikskyltarna på sågaregatan.

21.

Övriga frågor.

22.

Protokolljustering, tid & lokal plats.

23.

Årsmötet avslutas.

 

Till toppen av sidan

 Verksamhetsberättelse 2015  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman
Övrig ledamot: Sven-Erik Andersson

Suppleanter:
Tony Carlsson
Lena Pettersson-Laine
Thomas Wingren
Sven-Erik Håkansson

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 30 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 300 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit sju sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med lantmäteriet, trafikverket, kommunledningskansliet, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och servicekontoret.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats tillsammans med Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Trafikverket ansvarar för tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för.
Behovet av beskärning av träd och växtlighet så att 4.6 meters fri höjd bibehålls och behovet av slyröjning har påtalats och delvis utförts. Vägslåtter och sandsopning har utförts inom vägföreningens område.

I korsningen Skänstadsvägen-Örnvägen där det monterades upp nya vägräcken förra året har reparation och utfyllnad gjorts vid bäcken.

På Sjödalsvägen mellan fastigheterna nummer 39-43 där det saknats utgrävt dike har omfattande åtgärder med bl.a. dränering gjorts under hösten 2014. Arbetet har färdigställts under våren 2015.

På Granvägen har problem med vattenavrinningen uppmärksammats och utredning har gjorts vilken visar att dräneringsrören från vägbrunnen är igensatt varvid här planeras uppgrävning, rensning och delvis ny dränering. Åtgärderna som skulle ha utförts under året har av olika skäl blivit försenade och planeras att genomföras under kommande verksamhetsår.

På Österdalsvägen har omfattande förbättringsåtgärder gjorts med dikning och förstärkning med bärlager samt nyanlagd asfalt.

Fartdämpande insatser med utplacering av blomsterlådor har godkänts på ett par platser. Att dessa sköts av fastighetsägarna och är placerade på rätt plats enligt gällande regler är mycket viktigt. Vägföreningen har under sommaren hyrt ett par trafiköar/farthinder av Servicekontoret. Dessa har placerats på Skänstadsvägen för att dämpa hastigheten där.

Under året har ny asfaltsbeläggning lagts på Åkervägen. Därutöver har ett antal punktinsatser med lagning av asfalt utförts. Inför 2016 planeras förbättring av asfaltsbeläggningen på ett antal gator/vägar.

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga. En översiktlig information har tidigare framarbetats om hur man parkerar rätt i Dalsjöfors Centrum och påbudsskyltar har monterats upp. Målningsarbeten har utförts för att tydliggöra parkeringsytor, gångbanor osv. inom torgområdet.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten inom hela vårt område. Ett antal skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och samråd och besiktning av rådande förhållanden har skett tillsammans med berörda parter. Det gäller fortfarande bl.a. Boråsvägen vid Tummarpsskolan samt ned till Fritidsgården i Gårdabacken samt trafiksituationen vid Folkets Park och behovet av gång- cykelväg upp i Hasslalid.

I samband med detaljplanearbetet rörande utbyggnaden av Dalhem framförde vi krav på en trafiksäker miljö i området. Vi anser att en gångbana/trottoar skall ordnas på Dalsjövägen - Badhusvägen, från Dalsjöskolan till Brandstationen samt att fler parkeringsplatser måste färdigställas så vägarna blir fria från parkerade fordon. Det gäller även åtgärder för att uppnå en bättre trafiksäkerhet i korsningen Dalsjövägen-Badhusvägen. Tyvärr har vi inte kommit fram till resultat ännu och diskussioner och överläggningar fortsätter.

Samverkan med övriga vägföreningar i tätorterna utanför Borås är viktigt och gemensamt har skrivelse om vägföreningarnas roll och framtid sänts till ansvariga i Borås Stad. Ett förslag till nytt uppdaterat avtal har framarbetats. Detta har inte behandlats ännu.

Totalt sett har ett stort antal olika frågor bl.a. rörande trafiksäkerhet, väghållning, snöröjning etc. behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.)

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander, Ann-Cathrine Bohman, Sven-Erik Andersson, Lena Pettersson-Laine, Tony Carlsson Thomas Wingren Sven-Erik Håkansson.

 

Till toppen av sidan

 


Verksamhetsplan 2016 - Dalsjöfors Vägförening

Vägföreningen bevakar och arbetar vidare för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet tillsammans med Tekniska förvaltningen, Stadsdelsnämnd Öster och Trafikverket har hög prioritet.

Anteckningar görs om trafiksäkerhetsåtgärder, standard av vägarna och behov av insatser såsom omläggning och lagning av asfalt, utbyte av vägräcken, upprustning och utbyggnad osv. Dessa anteckningar följs kontinuerligt upp för genomförande.

Framförallt har styrelsen en mycket viktig roll i bevakning och påtalande av insatser för en förbättrad trafiksäkerhet. Vi påtalar vid behov att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.

Återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden är av stort värde. Vi följer behandlingen av föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med kommunen och Trafikverket till dess påtalade insatser förverkligas och inte läggs åt sidan utan åtgärd.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg. Vi fortsätter och driver frågan om åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet med bl.a. nybyggnad av gångväg/trottoar utmed Dalsjövägen - Badhusvägen ned till Brandstationen. Projektering och framtagande av offerter pågår.

Vi kommer att följa och bevaka behovet av förbättringsåtgärder som påtalats och analyserats som riskområden i den Trygghetsvandring som genomfördes under hösten 2013. Dokumentet är omfattande och beskriver ett stort antal områden som behöver åtgärdas.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av Storgatan och anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp mot Övrarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan. Vägsträckan måste komma med i åtgärdsplan med hänsyn till den ökade trafikmängden, inte minst av tunga fordon. Även trafiksäkerheten på Storgatan bl.a.vid Folkets Park har uppmärksammats och diskuterats vid överläggningar med berörda myndigheter.

Vi arbetar också vidare med frågor rörande Dalsjöfors centrum. Vi fortsätter att bevaka trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter.

Då trafiken, framförallt den tyngre, har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder för en säkrare trafikmiljö vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken till Fritidsgården.

Vi har vid ett flertal tillfällen påtalat den akuta situationen med avsaknad av gångbana/trottoar på höger sida av Boråsvägen, från Storgatan till Fritidsgården. Överläggningar med berörda parter har skett på plats och både kommunen och Trafikverket är väl medvetna om problemen men tyvärr har inget skett ännu.

En del av framförda behov av åtgärder har funnits med i tidigare verksamhetsplaner men då de inte åtgärdats ännu kommer vi att fortsätta att bevaka och driva dessa frågor tills vi nått ett tillfredställande resultat. Vi kommer också att bevaka nytillkommande frågor.

Protokoll och information kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

Styrelsen

 

Till toppen av sidan

 

<<Tillbaka