images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

årsmöte 2015

årsmöte tisdag 31 mars kl.19.00 i Folkets Park.

Storgatan 71 
516 30 Dalsjöfors

Ordinarie ärende:
Sedvanliga årdsmötesförhandlingar.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 17 mars i Biblioteket, Stationsvägen  2, Dalsjöfors.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna. 

Styrelsen


Protokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014


DALSJÖFORS VÄGFÖRENING
Årsmöte 2015-03-31 kl 19.00 – 21.00

   Protokoll från årsmöte i Folkets Park, Storgatan 71, Dalsjöfors.

§ 1. Årsmötets öppnande:
Ordf. Sten-Gunnar Svensson hälsade närvarande medlemmar välkomna samt även ordförande och en ledamot från Skänstads Vägsamfällighet.

§ 2. Val av funktionärer vid årsmötet:
a: Till mötesordförande valdes Bo Artursson
b: Till mötessekreterare valdes Håkan Lindström
c: Som protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Fredrik Nilströmer och Inge Hall

§ 3. Fastställande av dagordning:
Bo Artursson redogjorde för dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§ 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning:
Mötet godkände att mötet var behörigt utlyst efter redogörelse av Sten-Gunnar Svensson

§ 5. Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan:
Bo Artursson föredrog närvarolistan som var påtecknad av alla närvarande.
Mötet godkände denna som röstlängd.

§ 6. Fastställande av framlagd debiteringslängd:
Ordförande redogjorde för den framlagda debiteringslängden. Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av
debiteringslängden.
Mötet godkände debiteringslängden.

§ 7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:
Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna, kommenterades av Seth Svensson, som informerade om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver. Bl.a. meddelade Seth att man, förgäves även denna gång, försökt få till belysning utmed ”Pensionärsstigen” mellan Badhusvägen och Dalsjövägen i samband med att ytan asfalterades. Arbetet som genomförs går att följa på hemsidan.
Därefter godkände mötet verksamhetsberättelsen.
Ledamot Tomi Melander redogjorde för resultat & balansräkning.
Mötet godkände resultat & balansräkningen.

§ 8. Revisionsberättelsen:
Bo Artursson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för år 2014 och dess verksamhet/förvaltning.

§ 10. Fastställande av ersättningar: a: arvode b: kostnadsersättningar.

a Arvode för år 2015:
 75 % av ett basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen vilket motsvarar för 2015: 33 300kr
b Kostnadsersättningar för år 2015:
 3000 kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen.
Mötet godkände ersättningsbeloppen

§11. Fastställande av budget för år 2015:
Tomi Melander redogjorde för budgeten. Där det framgick att det blir ett förväntat underskott på c:a 142 000 kr.
Mötet godkände och beslutade att anta budgeten för år 2015.

§ 12.Beslut om utdebitering för innevarande år 2015:
Sven-Erik Andersson föreslog en höjning med 10 kr/andel till totalt 30 kr/andel mot bakgrund av det förväntade underskottet.
Mötet beslutade att godkänna årets utdebitering med det belopp som föreslagits.  

§ 13. Val av styrelseordförande för 1 år:
Sten-Gunnar Svensson valdes till styrelseordförande för 1 år.

§ 14. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år:
Omval av Tomi Melander och Sten-Gunnar Svensson

§ 15. Val av suppleanter i styrelsen för 2 år:
Omval av Thomas Wingren och Sven-Erik Håkansson.  

§ 16. Val av 2 revisorer och revisor suppleanter för 1 år:
Till revisor på 1 år omvaldes Göran Odqvist och nyval av Eva Carlsson.
Till revisor suppleanter på 1 år omvaldes Frank Karlsson och Anitha Wictorsson.

§ 17. Val av valberedning:
Omval av Johan Aneljung och nyval av Tommy Gustavsson tillsammans med en i styrelsen som sammankallande.

§ 18. Behandling av inkomna motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.

§ 19. Behandling av verksamhetsplan för 2015:
Verksamhetsplanen som utdelats till mötesdeltagarna, redogjordes av Seth Svensson. Seth menade att man har en bra dialog med Trafikverket. Det stora bekymret är Trafikverkets kroniska brist på pengar. Önskemålen är därför, oftast större än vad vi kan få.

Parkeringsläget vid Dalhem har förbättrats något bl.a. tack vare flytt av förskolan.
Något övergångsställe vid Dalsjöforsparken kommer ej att anläggas men däremot finns förslag på en typ av hastighetsbegränsning i form av förhöjd beläggning i mitten på vägen ev. fram till Skänstadsvägen. Det finns också ett förslag att flytta bussvändhållplatsen till Skälvarås. Enl. uppgift är Västtrafik positiva till en sådan förändring.

Vid Tummarpskolan finns förslag att ta bort infart/utfartsmöjligheten till Boråsvägen för att istället enbart  kunna köra in/ut från Häglaredsvägen. Man planerar även att flytta busshållplatserna mitt emot varandra (som diskussionen är till den som ligger på skolsidan).   
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

§ 20. Övriga frågor:
På Sågaregatan mellan Skänstadsvägen och Fjällrosvägen är det förbjuden genomfart. Trots detta är det många som genar denna väg. Man kan undvika att bryta mot regeln genom att svänga ned Hansavägen.

Det finns ett önskemål att begränsa hastigheten på Skänstadsvägen med någon form av hinder. Vägföreningen kommer att påbörja detta i någon form under 2015. Tyvärr kan det leda till att fler väljer att köra Sågaregatan.
Det påpekades att man måste ta hänsyn till utfarter och att det finns få som följer högerregeln i samhället.

Väster-och Sjödalsvägen har försökt med blomlådor men de förstörs.
Boende utmed Hjortrydsvägen upplever att en del genar och kör alldeles för fort. Det är svårt att hitta något bra farthinder då vägen svänger och är relativt smal. Man har ringt till polisen som hänvisar till Tekniska Förvaltningen som hänvisar till vägföreningen.
Blomlådor: Vill man placera en blomlåda får man gå in på Borås Stads hemsida och fylla i en blankett. Kommunen tar sedan kontakt med vägföreningen som kommer ut och mäter om det är möjligt. Vid klartecken så för sökande själv tillverka sin blomlåda efter specifika mått som vägföreningen sedan förser med reflexer. Vägföreningen är restriktiv och kollar sedan upp om blomlådan sköts. Sköts den inte får den inte vara kvar.

Det är viktigt att häckar sköts vid gatuhörn. Det finns en folder som delas ut vid behov.
Torget: Snöröjningen var dålig vid Reklamskylten. Per Sandqvist erkände att det var svårt där. Det är viktigt att veta att Storgatan är huvudled. Det är därför inte ”Gårdsgata” vilket betyder att gångtrafikant är skyldig att lämna övrig trafik företräde. Det finns heller inget övergångsställe.

En effekt av reduceringen i både fart och framkomst gör att trafiken ökar på Västanåvägen och Badhusvägen.

Badhusvägen är i stort behov av en trottoar ända fram till Storgatan. I området mellan Badhusvägen – Snödroppsvägen - Myrvägen och Hyacintvägen finns planer på att bygga en förskola plus c:a 30 fastigheter.

En fråga om diket på Sjödalsvägen var färdigt besvarades med att det skall asfalteras också. I andra änden finns träd som ligger över vattenledningen som leder processvatten till fabriken. Detta skall också åtgärdas.

Skändsta vägsamfällighets ordförande, Per Sandqvist, är irriterad på att tung trafik kör på deras grusväg som förstörs eftersom den inte är bygd för den typen av trafik.
Inga övriga frågor förelåg.

§ 21. Protokolljustering, tid lokal och plats:
Protokollet skrivs och skickas via mail till ordförande som sedan kontaktar protokolljusterarna. Protokollet skall vara klart inom 2 veckor.

§ 22. Årsmötet avslutas:
Bo Artursson tackade styrelsen för det gedigna arbete de utfört och avslutade mötet.

2014-04-01

Mötesordförande
Bo Artursson

Mötessekreterare 
Håkan Lindström

 Justeringsmän
Fredrik Nilströmer     
Inge Hall



 

 

DAGORDNING.

 

 

Vid årsmöte med Dalsjöfors Vägförening tisdag 31 mars år 2015  Kl.19.oo

 

Plats: Folkets Park  Storgatan  71     516 30  Dalsjöfors.

 

 

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av funktionärer vid årsmötet.

 

a) mötesordförande.

 

b) mötessekreterare.

 

c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.

6.

Fastställande av debiteringslängd.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning.

8.

Revisionsberättelsen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av ersättningar (a.  Arvode   b. Kostn.ers.)

11.

Fastställande av budget.

12.

Beslut om utdebitering inför kommande år 2015.

13.

Val av ordförande för 1 år.

14.

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.

15.

Val av suppleanter i styrelsen för 2 år.

16.

Val av 2 revisorer  & revisorsuppleanter för 1 år

17.

Val av valberedning.

18.

Behandling av inkomna motioner.

19.

Behandling av verksamhetsplan för år 2015.

20.

Övriga frågor.

21.

Protokolljustering, tid & lokal plats.

22.

Årsmötet avslutas.

 

Till toppen av sidan




Verksamhetsberättelse 2014  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:
 
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman
Övrig ledamot: Sven-Erik Andersson

suppleanter:
Tony Carlsson
Lena Pettersson-Laine
Thomas Wingren
Sven-Erik Håkansson

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 20 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit sju sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med trafikverket, kommunledningskansliet, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och servicekontoret.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats tillsammans med Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Trafikverket ansvarar för tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för.
Behovet av beskärning av träd och växtlighet så att 4.6 meters fri höjd bibehålls och behovet av slyröjning har påtalats och delvis utförts. Vägslåtter och sandsopning har utförts inom vägföreningens område.

Nya räcken har monterats upp i korsningen Skänstadsvägen-Örnvägen där även reparation och utfyllnad har gjorts vid bäcken.

På Sjödalsvägen mellan fastigheterna nummer 39-43 där det saknats utgrävt dike har omfattande åtgärder med bl.a dränering gjorts under hösten. Arbetet färdigställs under våren 2015.

 

På Granvägen har problem med vattenavrinningen uppmärksammats och utredning har gjorts vilken visar att dräneringsrören från vägbrunnen är igensatt varvid här planeras uppgrävning, rensning och delvis ny dränering. Även Österdalsvägens problem har uppmärksammats och åtgärder planeras.  
                                                                   
Fartdämpande insatser med utplacering av blomsterlådor har godkänts på ett par platser. Att dessa sköts av fastighetsägarna och är placerade på rätt plats enligt gällande regler är mycket viktigt.

Ny asfaltsbeläggning har lagts på övre delen av Skänstadsvägen. Sedan har man prioriterat ny beläggning på Gång- cykelvägarna bl.a. längs med Badhusvägens övre del och mellan Bärvägarna och Badhusvägen samt Pensionärsstigen mellan Badhusvägen – Sjödalsvägen. Därutöver har ett antal punktinsatser med lagning av asfalt utförts. Inför 2015 planeras förbättring av asfaltsbeläggningen på ett antal gator/vägar.

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga. En översiktlig information har tidigare framarbetats om hur man parkerar rätt i Dalsjöfors Centrum och påbudsskyltar har monterats upp. Målningsarbeten har utförts för att tydliggöra parkeringsytor, gångbanor osv. inom torgområdet.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten inom hela vårt område. Ett antal skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och samråd och besiktning av rådande förhållanden har skett tillsammans med representanter från Trafikverket och Borås stad.  Det gäller fortfarande bl.a. Boråsvägen vid Tummarpsskolan samt ned till Fritidsgården i Gårdabacken samt trafiksituationen vid Folkets Park och behovet av gång- cykelväg upp i Hasslalid.  

I samband med detaljplanearbetet rörande utbyggnaden av Dalhem framförde vi krav på en trafiksäker miljö i området. Vi anser att en gångbana/trottoar skall ordnas på Dalsjövägen - Badhusvägen, från Dalsjöskolan till Brandstationen samt att fler parkeringsplatser måste färdigställas så vägarna blir fria från parkerade fordon. Förslag till ombyggnad har arbetats fram och vi fortsätter diskussionerna med berörda parter.

Vi har även påtalat behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Dalsjövägen-Badhusvägen. Vi anser att insatserna skall ha hög prioritet med bl.a. hänsyn till de boende i  lägenheterna vid Badhusvägen intill Dalhem. Framställan om detta har gjorts i form av skrivelser som sänts till Borås Stad gemensamt med Toarpshus.

Vi fortsätter också att driva frågan om anläggning av gång- och cykelbanor samt förbättring och utbyggnad av belysningsstolpar på olika ställen inom tätorten. Vi genomförde förra året en trygghetsvandring tillsammans med kommunen och övriga intressenter. Vi bevakar och följer frågorna i dokumentet som upprättades och innehåller ett antal förslag till förbättringsåtgärder.

Vi har träffat övriga vägföreningar i tätorterna utanför Borås samt politiska företrädare och diskuterat vägföreningarnas roll och framtid. Bland vägföreningarna råder det olika meningar.

Totalt sett har ett stort antal olika frågor behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.) 

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

 

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson                     Seth Svensson                      Tomi Melander                                 

Ann-Cathrine Bohman                     Sven-Erik Andersson           Lena Pettersson-Laine                      

Tony Carlsson                                  Thomas Wingren                  Sven-Erik Håkansson

 

Till toppen av sidan

 


Verksamhetsplan 2015 - Dalsjöfors Vägförening

 

Vägföreningen bevakar och arbetar vidare för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet tillsammans med Tekniska förvaltningen, Stadsdelsnämnd Öster och Trafikverket har hög prioritet.

 Anteckningar görs om trafiksäkerhetsåtgärder, standard av vägarna och behov av insatser såsom omläggning och lagning av asfalt, utbyte av vägräcken, upprustning och utbyggnad osv. Dessa anteckningar följs kontinuerligt upp för genomförande.

Framförallt har styrelsen en mycket viktig roll i bevakning och påtalande av insatser för en förbättrad trafiksäkerhet. Vi påtalar vid behov att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.
 
Återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden är av stort värde. Vi följer behandlingen av föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med kommunen och Trafikverket till dess påtalade insatser förverkligas och inte läggs åt sidan utan åtgärd.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg.  Vi fortsätter och driver frågan om gångväg/trottoar utmed Dalsjövägen - Badhusvägen ned till Brandstationen. Likaså åtgärder i form av refug i nämnda gatu- korsning och utbyggnad av parkeringsplatser i närheten av Dalhem. Utredning och ritningsförslag på åtgärder pågår.

Vi kommer att följa och bevaka behovet av förbättringsåtgärder som påtalats och analyserats som riskområden i den Trygghetsvandring som genomfördes under hösten 2013. Dokumentet är omfattande och beskriver ett stort antal områden som behöver åtgärdas.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av  Storgatan och anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp mot Övrarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan. Vägsträckan måste komma med i åtgärdsplan med hänsyn till den ökade trafikmängden, inte minst av tunga fordon. Även trafiksäkerheten på Storgatan bl.a.vid Folkets Park har uppmärksammats och diskuterats vid överläggningar med berörda myndigheter.
  
Vi  arbetar också vidare med frågor rörande Dalsjöfors centrum. Vi fortsätter att bevaka trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar  måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter. Då bl.a. den tunga trafiken har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder  för en säkrare trafikmiljö vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken till Fritidsgården. Överläggningar med berörda parter har skett på plats och utredning pågår.

En del av framförda behov av åtgärder har funnits med i tidigare verksamhetsplaner men då de inte åtgärdats ännu kommer vi att fortsätta att bevaka och driva dessa frågor tills vi nått ett tillfredställande resultat. Vi kommer också att bevaka nytillkommande frågor.

Protokoll och information kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

Styrelsen

 

Till toppen av sidan

 

<<Tillbaka