images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

årsmöte 2014

årsmöte måndag 31 mars kl.19.00 i Folkets Park.

Storgatan 71 
516 30 Dalsjöfors

Ordinarie ärende:
Sedvanliga årdsmötesförhandlingar.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 17 mars i Biblioteket, Stationsvägen  2, Dalsjöfors.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna. 

Styrelsen


Protokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014Protokoll

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING
Årsmöte  2014-03-31 kl 19.00 – 21.00

Protokoll från årsmöte i Folkets Park, Storgatan 71, Dalsjöfors.

§ 1. Årsmötets öppnande:
Ordf. Sten-Gunnar Svensson hälsade närvarande medlemmar välkomna samt ordförande från Skänstads Vägsamfällighet och Fristads Vägförening.

§ 2. Val av funktionärer vid årsmötet:
a: Till mötesordförande valdes Bo Artursson
b: Till mötessekreterare valdes Anki Bohman
c: Som protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Sven-Erik Håkansson och Tommy Gustafsson

§ 3. Fastställande av dagordning:
Bo Artursson redogjorde för dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§ 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning:
Mötet godkände att mötet var behörigt utlyst efter redogörelse av Bo Artursson

§ 5. Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan:
Bo Artursson föredrog närvarolistan som var påtecknad av alla närvarande.
Mötet godkände denna som röstlängd.

§ 6. Fastställande av framlagd debiteringslängd:
Ordförande redogjorde för den framlagda debiteringslängden. Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av debiteringslängden.
Mötet godkände debiteringslängden.

§ 7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:
Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna, kommenterades av Seth Svensson, som informerade om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver. Uppdrag gavs till styrelsen att få till trafikmätningar på genomfartslederna då den tunga trafiken har ökat kraftigt.
Därefter godkände mötet verksamhetsberättelsen.
Ledamot Thomas Wingren redogjorde för resultat & balansräkning.
Mötet godkände resultat & balansräkningen.

§ 8. Revisionsberättelsen:
Sten-Gunnar Svensson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för år 2013 och dess verksamhet/förvaltning.

§ 10. Fastställande av ersättningar: a: arvode b: kostnadsersättningar.

a Arvode för år 2014:
 75 % av ett basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen vilket motsvarar för 2014:  33300kr
b Kostnadsersättningar för år 2014:
 3000 kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen.
Mötet godkände ersättningsbeloppen

§11. Fastställande av budget för år 2014:
Ledamot Thomas Wingren redogjorde för budgeten.
Mötet godkände och beslutade att anta budgeten för år 2014.

§ 12.Beslut om utdebitering för innevarande år 2014:
Styrelsen föreslog utdebiteringsbeloppet 20 kr/andel.
Mötet beslutade att godkänna årets utdebitering med det belopp som styrelsen föreslagit.  

§ 13. Val av styrelseordförande för 1 år:
Sten-Gunnar Svensson valdes till styrelseordförande för 1 år.

§ 14. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år:
Omval av Anki Bohman, Seth Svensson och Sven-Erik Andersson

§ 15. Val av suppleanter i styrelsen för 2 år:
Omval av Tony Carlsson och Lena Laine-Pettersson

§ 16. Val av 2 revisorer och revisor suppleanter för 1 år:
Till revisor på 1 år omvaldes Göran Odqvist och Ulf Hermansson.
Till revisor suppleanter på 1 år valdes Frank Karlsson och Anitha Wictorsson.

§ 17. Val av valberedning:
Nyval av Johan Aneljung tillsammans med en i styrelsen som sammankallande.

§ 18. Behandling av inkomna motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.

§ 19. Behandling av verksamhetsplan för 2014:
Verksamhetsplanen som utdelats till mötesdeltagarna, redogjordes av Seth Svensson.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

§ 20. Övriga frågor:
En boende på Sjödalsvägen frågade om upprustning av pensionärstigen mellan Krokusvägen och Badhusvägen.  Dalsjöfors Vägförening har inte ansvar för Pensionärstigen utan hänvisar till Borås Stad Stadsdelsförvaltningen Öster.
En boende påtalade om den höga hastighet som råder på Skänstadsvägen. Olika förslag framkom, såsom blomlådor, chikan och gupp. Styrelsen fick i uppdrag att se över detta och arbeta vidare om vad som kan göras. 
Inga övriga frågor förelåg.

§ 21. Protokolljustering, tid lokal och plats:
Protokollet skrivs och skickas via mail till ordförande som sedan kontaktar protokolljusterarna.

§ 22. Årsmötet avslutas:
Bo Artursson tackade styrelsen för det gedigna arbete de utfört och avslutade mötet.

2014-04-01

Mötesordförande
Bo Artursson

Mötessekreterare
Anki Bohman

Justeringsmän
Sven-Erik Håkansson
Tommy Gustafsson


 

 

DAGORDNING.

 

 

Vid årsmöte med Dalsjöfors Vägförening måndag 31 mars år 2014  Kl.19.oo

 

Plats: Folkets Park  Storgatan  71     516 30  Dalsjöfors.

 

 

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av funktionärer vid årsmötet.

 

a) mötesordförande.

 

b) mötessekreterare.

 

c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.

6.

Fastställande av debiteringslängd.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning.

8.

Revisionsberättelsen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av ersättningar (a.  Arvode   b. Kostn.ers.)

11.

Fastställande av budget.

12.

Beslut om utdebitering inför kommande år 2014.

13.

Val av ordförande för 1 år.

14.

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.

15.

Val av suppleanter i styrelsen för 2 år.

16.

Val av 2 revisorer  & revisorsuppleanter för 1 år

17.

Val av valberedning.

18.

Behandling av inkomna motioner.

19.

Behandling av verksamhetsplan för år 2014.

20.

Övriga frågor.

21.

Protokolljustering, tid & lokal plats.

22.

Årsmötet avslutas.

 

Till toppen av sidan
Verksamhetsberättelse 2013  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:
 
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman
Övrig ledamot: Sven-Erik Andersson

suppleanter:
Tony Carlsson
Lena Pettersson-Laine
Thomas Wingren
Sven-Erik Håkansson

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 20 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit sju sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med trafikverket, kommunledningskansliet, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och servicekontoret.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats tillsammans med Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Trafikverket ansvarar för tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för. Påtalade behov av beskärning av träd och växtlighet så att 4.6 meters fri höjd bibehålles har utförts.

Ett antal vägar, bl.a. del av Gårdavägen samt Dukvägen har under året fått ny asfaltsbeläggning och en fastighet på Fjällbovägen har fått kompletterande asfaltsbeläggning mot tomtgräns.
Ett antal punktinsatser med lagning av asfalt har utförts på ett antal övriga platser. Styrelsen har framfört behovet om ytterligare asfaltering av ett antal vägar, men det framflyttas till år 2014.

Nya räcken har monterats upp på Gårdavägen. Arbetet som var planerat till hösten 2012 blev försenat och utfördes under våren 2013.

Fartdämpande insatser i projekt-form av flyttbart farthinder har monterats upp på Hjortrydsvägen. Utvärdering av det sker under år 2014.

Vägslåtter/slyröjning och sandsopning  har utförts inom föreningens område.

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga. En översiktlig information har tidigare framarbetats om hur man parkerar rätt i Dalsjöfors Centrum och påbudsskyltar har monterats upp. Målningsarbeten har utförts för att tydliggöra parkeringsytor, gångbanor osv. inom torgområdet.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten inom hela vårt område. Ett antal skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och besiktning av rådande förhållanden  skett tillsammans med representanter från Trafikverket och Borås stad. Vi har på nytt under året påtalat problemsituationen bl.a. med nya skrivelser. Det gäller bl.a. Boråsvägen vid Tummarpsskolan samt ned till Fritidsgården i Gårdabacken. Utredning pågår och vi bevakar ärendet vidare.

I samband med detaljplanearbetet rörande utbyggnaden av Dalhem framförde vi krav på en trafiksäker miljö i området. Vi anser att en gång- och cykelbana borde ordnas på Dalsjövägen - Badhusvägen, från Dalsjöskolan till Brandstationen samt att fler parkeringsplatser måste färdigställas så vägarna blir fria från parkerade fordon.

Vi har även påtalat behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Dalsjövägen-Badhusvägen. Vi anser att insatserna bör ha hög prioritet nu när byggnation av 16 lägenheter vid Badhusvägen intill Dalhem är klar. Framställan om detta har även gjorts i form av skrivelser som sänts till Borås Stad gemensamt med Toarpshus.

Vi fortsätter också att driva frågan om anläggning av gång- och cykelbanor samt förbättring och utbyggnad av belysningsstolpar på olika ställen inom tätorten. Vi har tillsammans med kommunen och övriga intressenter genomfört en trygghetsvandring och ett dokument har upprättas med ett stort antal förslag till förbättringsåtgärder.

Vi har träffat övriga vägföreningar i tätorterna utanför Borås samt politiska företrädare och diskuterat vägföreningarnas roll och framtid.

Totalt sett har ett stort antal olika frågor behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.) 

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

 

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson                     Seth Svensson                      Tomi Melander                                

Ann-Cathrine Bohman                     Sven-Erik Andersson           Lena Pettersson-Laine                      

Tony Carlsson                                  Thomas Wingren                  Sven-Erik Håkansson

 

Till toppen av sidan

 


Verksamhetsplan 2014 -  Dalsjöfors Vägförening

Vägföreningen kommer att arbeta för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Besiktning av vägnätet kommer att ske tillsammans med Tekniska förvaltningen, Stadsdelsnämnd Öster och Trafikverket.

 Anteckningar görs om trafiksäkerhetsåtgärder, standard av vägarna och behov av insatser såsom omläggning och lagning av asfalt, utbyte av vägräcken, upprustning och utbyggnad osv. Dessa anteckningar följs kontinuerligt upp för genomförande.

Framförallt har bevakning och påtalande av insatser för en förbättrad trafiksäkerhet mycket hög prioritet. Vi påtalar vid behov att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.
 
Återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden är mycket viktiga. Vi följer behandlingen av föreslagna åtgärder i skrivelser vid överläggningar med kommunen och Trafikverket till dess påtalade insatser förverkligas och inte läggs åt sidan utan åtgärd.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg.  Vi fortsätter och driver frågan om förbättringar utmed Dalsjövägen - Badhusvägen  samt åtgärder i nämnda gatu- korsning och utbyggnad av parkeringsplatser i närheten av Dalhem. Detta borde redan varit åtgärdat med hänsyn till att nybyggnationen vid Dalhem och Badhusvägen är klar och inflyttning har skett.

Vi kommer att följa och bevaka behovet av förbättringsåtgärder som påtalats och analyserats som riskområden i den Trygghetsvandring som genomfördes under hösten 2013. Dokumentet är omfattande och beskriver ett stort antal områden som behöver åtgärdas.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av  Storgatan och anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp till Övrarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan. Vägsträckan måste komma med i åtgärdsplan med hänsyn till den ökade trafikmängden, inte minst av tunga fordon.
 
Vi  arbetar också vidare med frågor rörande Dalsjöfors centrum. Vi fortsätter att bevaka trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar  måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter.Då bl.a. den tunga trafiken har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder  för en säkrare trafikmiljö vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken till Fritidsgården. Överläggningar med berörda parter har skett på plats och utredning pågår.

Vi har framfört önskemål om nya trafikmätningar på ett antal platser för att få en klar bild över den aktuella trafiksituationen. Vi kommer också att arbeta vidare och ställa krav om underhåll och förbättringar av gator och gångvägar som finns genom parkmarksytor där kommunen är ansvarig.

En del av framförda behov av åtgärder har funnits med i tidigare verksamhetsplaner men då de inte åtgärdats ännu kommer vi att fortsätta att bevaka och driva dessa frågor tills vi nått ett tillfredställande resultat. Vi kommer också att bevaka nytillkommande frågor.

Protokoll och information kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

Styrelsen

 

Till toppen av sidan

 

<<Tillbaka