images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

årsmöte 2013

årsmöte tisdagen den 4 april kl.19.00 i Folkets Park.

Storgatan 71 
516 30 Dalsjöfors

Ordinarie ärende:
Sedvanliga årdsmötesförhandlingar.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Information om aktuella Väg- och Parkmarksfrågor.
Medverkan av ordföranden i Tekniska Nämnden och sektionschef i Tekniska Förvaltningen.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 20 mars i Biblioteket, Stationsvägen  2, Dalsjöfors.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna. 

StyrelsenProtokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsplan 2013Protokoll

 DALSJÖFORS VÄGFÖRENING
Årsmöte  2013-04-02

   Protokoll från årsmöte i Folkets Park, Storgatan 71, Dalsjöfors.

§ 1. Årsmötets öppnande:
Ordf. Sten-Gunnar Svensson hälsade närvarande medlemmar välkomna.

§ 2. Val av funktionärer vid årsmötet:

  1. Till mötesordförande valdes Stig Gren
  2. Till mötessekreterare valdes Lennart Trapp.
  3. Som protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Freddy Johansson och Inge Hall.

§ 3. Fastställande av dagordning:
Sten-Gunnar Svensson redogjorde för dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§ 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning:
Mötet godkände att mötet var behörigt utlyst efter redogörelse av Sten-Gunnar Svensson.

§ 5. Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan:
Sten-Gunnar Svensson föredrog närvarolistan som var påtecknad av alla närvarande.
Mötet godkände denna som röstlängd.

§ 6. Fastställande av framlagd debiteringslängd:
Ordförande redogjorde för den framlagda debiteringslängden. Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av
debiteringslängden.
Mötet godkände debiteringslängden.

§ 7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:    
Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna, kommenterades av Seth Svensson, som informerade om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
Kassör Tomi Melander redogjorde för resultat & balansräkning.
Mötet godkände resultat & balansräkningen.

§ 8. Revisionsberättelsen:
Seth Svensson föredrog revisionsberättelsen.                 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen:
                        
Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för år 2012 och dess verksamhet/förvaltning.

§ 10. Fastställande av ersättningar:     a: arvode     b: kostnadsersättningar.

§ 10 a. Arvode för år 2013:
75 % av ett basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.
§ 10 b. Kostnadsersättningar för år 2013:
3500 kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen. Ersättningarna ska täcka kostnader för telefon, datoranvändning och förbrukning av kontorsmaterial. Milersättning enl. statlig norm.18,50 kr.
Mötet godkände ersättningsbeloppen.
   

§ 11. Fastställande av budget för år 2013:
Kassör Tomi Melander redogjorde för budgeten.
Mötet godkände och beslutade att anta budgeten för år 2013.

§ 12. Beslut om utdebitering för innevarande år 2013:
Styrelsen föreslog utdebiteringsbeloppet 20 kr/andel.
Vägförening har 11305 andelar totalt. För en normal villa, som har 10 andelar,
innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp.
Mötet beslutade att godkänna årets utdebitering med det belopp som styrelsen föreslagit.  

§ 13. Val av styrelseordförande för 1 år:                                         
Sten-Gunnar Svensson valdes till styrelseordförande för 1 år.

§ 14. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år:
Omval av Sten-Gunnar Svensson och Tomi Melander.

§ 15. Val av suppleanter i styrelsen för 2 år:
Omval av Thomas Wingren och Sven-Erik Håkansson.

§ 16. Val av 2 revisorer och revisorsuppleanter för 1 år:
Till revisor på 1 år omvaldes Göran Odqvist och Ulf Hermansson.
Till revisorsuppleanter på 1 år valdes Frank Karlsson och Anitha Wictorsson.

§ 17. Val av valberedning:
Omval av Lars-Erik Schoultz tillsammans med en i styrelsen som sammankallande.

§ 18. Behandling av inkomna motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.

§ 19. Behandling av verksamhetsplan för 2013:
Verksamhetsplanen som utdelats till mötesdeltagarna, redogjordes av Seth Svensson.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

§ 20. Övriga frågor:
En boende på Sjödalsvägen undrar över skyltarna som markerar fartbegränsningen på Sjödalsvägen. Skyltarna körs ofta omkull. Står de för tätt?
Efter diskussion bedömdes att avståndet mellan skyltarna är tillräckligt, det är snarare oförsiktiga förare som orsakar att skyltarna körs omkull.
Inga övriga frågor förelåg.

§ 21. Protokolljustering, tid lokal och plats:
Protokollet justeras inom två veckor och görs sedan tillgängligt på Biblioteket i vägföreningens pärm, samt efter justering på hemsidan http://www.dalsjoforsvagforening.nu/

§ 22. Årsmötet avslutas:
Sten-Gunnar Svensson tackade de närvarande för ett givande möte, som också ger styrelsen ett fortsatt engagemang att verka för föreningens bästa.

Dag som ovan

Mötesordförande
Stig Gren

Sekreterare            
Lennart Trapp

Justeringsmän       
Inge Hall
Freddy Johansson
 

DAGORDNING.

 

 

Vid årsmöte med Dalsjöfors Vägförening tisdag 2 april år 2013  Kl.19.oo

 

Plats: Folkets Park  Storgatan  71     516 30  Dalsjöfors.

 

 

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av funktionärer vid årsmötet.

 

a) mötesordförande.

 

b) mötessekreterare.

 

c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.

6.

Fastställande av debiteringslängd.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning.

8.

Revisionsberättelsen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av ersättningar (a.  Arvode   b. Kostn.ers.)

11.

Fastställande av budget.

12.

Beslut om utdebitering inför kommande år 2013.

13.

Val av ordförande för 1 år.

14.

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.

15.

Val av suppleanter i styrelsen för 2 år.

16.

Val av 2 revisorer  & revisorsuppleanter för 1 år

17.

Val av valberedning.

18.

Behandling av inkomna motioner.

19.

Behandling av verksamhetsplan för år 2013.

20.

Övriga frågor.

21.

Protokolljustering, tid & lokal plats.

22.

Årsmötet avslutas.

 

Till toppen av sidan
Verksamhetsberättelse 2012  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:
 
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman
Övrig ledamot: Sven-Erik Andersson

suppleanter:
Tony Carlsson
Lena Pettersson-Laine
Thomas Wingren
Sven-Erik Håkansson

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 20 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit sju sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med trafikverket, kommunledningskansliet, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och servicekontoret.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats tillsammans med Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Trafikverket ansvarar för tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för. Påtalade behov av beskärning av träd och växtlighet så att 4.6 meters fri höjd bibehålles har utförts.

Ett antal gator, bl.a.”Bärvägarna”med anslutning till Uppegårdsgatan har under året fått ny asfaltsbeläggning och ett antal punktinsatser på med lagning av asfalt har utförts på ett antal övriga platser. Styrelsen har framfört behovet om ytterligare asfaltering av ett antal gator.

Anbud har inhämtats för räckesarbeten på Gårdavägen. Arbetet som var planerat till hösten 2012 blev försenat och kommer nu att ske under året.

Vägslåtter/slyröjning och sandsopning  har utförts inom föreningens område.

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga. En översiktlig information har tidigare framarbetats om hur man parkerar rätt i Dalsjöfors Centrum och en komplettering av påbudsskyltar har monterats upp och målning av linjer mm. har skett.

Styrelsen har bistått fastighetsägaren i frågor i samband med färdigställande av parkerings-platserna utanför Café Tårpilen.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten inom hela vårt område. Ett antal skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och besiktning av rådande förhållanden  skett tillsammans med representanter från Trafikverket och Borås stad. Vi har under året påtalat problemsituationen bl.a. med nya skrivelser. Det gäller bl.a. Boråsvägen vid Tummarpsskolan samt ned till Fritidsgården i Gårdabacken. Utredning pågår och vi bevakar ärendet vidare.

I samband med detaljplanearbetet rörande utbyggnaden av Dalhem framförde vi krav på en trafiksäker miljö i området. Vi anser att en gång- och cykelbana borde ordnas på Dalsjövägen - Badhusvägen, från Dalsjöskolan till Brandstationen samt att fler parkeringsplatser måste färdigställas så gatorna blir fria från parkerade fordon.

Vi har även påtalat behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Dalsjövägen-Badhusvägen. Vi anser att insatserna bör ha hög prioritet nu när byggnation av 16 lägenheter vid Badhusvägen intill Dalhem är klar. Framställan om detta har även gjorts i form av skrivelse som sänts till Borås Stad gemensamt med Toarpshus.

Vi fortsätter också att driva frågan om anläggning av gång- och cykelbana utmed Storgatan från Folkets Park upp till Övrarpsgården. Vår uppfattning är att trafiken ökat på denna sträcka då allt fler väljer genomfarten från Gällstadsvägen i Drared ut till motorvägen vid Dalsjöforsmotet.

Totalt sett har ett stort antal olika frågor behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.) 

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson                     Seth Svensson                      Tomi Melander                                

Ann-Cathrine Bohman                     Sven-Erik Andersson           Lena Laine-Pettersson                     

Tony Carlsson                                  Thomas Wingren                  Sven-Erik Håkansson

 

Till toppen av sidan

 


Verksamhetsplan 2013 -  Dalsjöfors Vägförening

Vägföreningen kommer att arbeta för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet kommer att ske
bl.a. tillsammans med Tekniska förvaltningen. Anteckningar om standard och behov av åtgärder såsom omläggning och lagning av asfalt, ev. utbyte av vägräcken osv. följs upp för genomförande.

Fortsatt bevakning och påtalande av aktuella insatser för en förbättrad trafiksäkerhet har hög prioritet. Vi påtalar vid behov att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.
 
Detta kräver återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden. Uppföljning och bevakning sker så att föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med kommunen och Trafikverket förverkligas och inte läggs åt sidan utan åtgärd.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg.  Vi fortsätter och driver frågan om förbättringar utmed Dalsjövägen - Badhusvägen  samt åtgärder i nämnda gatu- korsning och utbyggnad av parkeringsplatser i närheten av Dalhem. Detta borde redan varit åtgärdat med hänsyn till att nybyggnationen vid Dalhem och Badhusvägen är klar och inflyttning har skett.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av  Storgatan och anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp till Övrarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan. Vägsträckan måste komma med i åtgärdsplan med hänsyn till den ökade trafikmängden, inte minst av tunga fordon.
 
Vi  arbetar också vidare med frågor rörande Dalsjöfors centrum. Vi fortsätter att bevaka trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar  måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter.Då bl.a. den tunga trafiken har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder  för en säkrare trafikmiljö vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken till Fritidsgården. Överläggningar med berörda parter har skett på plats och utredning pågår.

Vi har framfört önskemål om nya trafikmätningar på ett antal platser för att få en klar bild över den aktuella trafiksituationen. Vi kommer också att arbeta vidare och ställa krav om underhåll och förbättringar av gator och gångvägar som finns genom parkmarksytor där kommunen är ansvarig.

Vi kommer också att bevaka nytillkommande frågor, samt protokoll och information kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

Styrelsen

 

Till toppen av sidan

<<Tillbaka