images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

årsmöte 2012

årsmöte tisdagen den 27 mars kl.19.00 i Folkets Park.

Storgatan 71 
516 30 Dalsjöfors

Ordinarie ärende:
Sedvanliga årdsmötesförhandlingar.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Protokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsplan 2012Protokoll

DALSJÖFORS  VÄGFÖRENING.

Årsmöte  2012-03-27.

Protokoll från årsmöte i Folkets Park, Storgatan 71, Dalsjöfors.

§ 1. Årsmötets öppnande:
Ordf. Sten-Gunnar Svensson hälsade närvarande medlemmar välkomna.

§ 2. Val av funktionärer vid årsmötet:

  1. Till mötesordförande Hans Classon
  2. Till mötessekreterare Lennart Trapp.
  3. Som protokolljusterare tillika röstkontrollanter

Inge Hall och Per-Olof Andersson.

§ 3. Fastställande av dagordning:
S-G Svensson redogjorde för dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§ 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning:

Mötet beslutade att det var behörigt utlyst efter redogörelse av S-G Svensson.

§ 5. Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan:
Mötes-ordf. föredrog närvarolistan som var påtecknad av alla närvarande.
Mötet godkände denna som röstlängd.

§ 6. Fastställande av framlagd debiteringslängd:
Ordförande redogjorde för den framlagda debiteringslängden.
Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av denna.
Mötet godkände debiteringslängden.

§ 7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:    
Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna, kommenterades av  Seth Svensson, som informerade om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

Tomi Melander redogjorde för resultat & balansräkning.
Mötet godkände resultat & balansräkningen.

§ 8. Revisionsberättelsen:
Sten-Gunnar Svensson föredrog revisionsberättelsen.                 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen:
                        
Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för år 2011 och dess verksamhet/förvaltning.

§ 10. Fastställande av ersättningar:     a: arvode     b: kostnadsersättningar.

§ 10 a. Arvode för år 2012:
75 % av ett basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

§ 10 b. Kostnadsersättningar för år 2012:
3500 kr för administrativa kostnader som fördelas inom styrelsen. Ersättningarna ska täcka kostnader för telefon, datoranvändning och förbrukning av kontorsmaterial. Milersättning enl.statliga norm.18,50 kr.

Mötet godkände ersättningsbeloppen.
   
§ 11. Fastställande av budget för år 2012:
Sven-Erik Andersson redogjorde för budgeten.
Mötet godkände och beslutade att anta budgeten för år 2012.

§ 12. Beslut om utdebitering för kommande år 2012:
Styrelsen föreslog utdebiteringsbeloppet 20 kr/andel.
För en normal villa, som har 10 andelar, innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp.
Mötet beslutade att godkänna utdebitering med det belopp som styrelsen föreslagit.  

§ 13. Val av styrelseordförande för 1 år:                                         
Sten-Gunnar Svensson valdes till styrelseordförande för 1 år.

§ 14. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
Omval av Ann-Cathrine Boman, Seth Svensson och Sven-Erik Andersson.

§ 15. Val av 2 styrelse-suppleanter på 2 år:
Omval av Tony Carlsson och Lena Laine Pettersson.

Val av 2 styrelse-suppleanter för 1 år:
Nyval av Thomas Wingren för 1 år efter Camilla Johansson som avgår.
Nyval av Sven-Erik Håkansson för 1 år på vakant plats.

§ 16. Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för 1 år:
Till revisor på 1 år omvaldes Göran Odqvist och Ulf Hermansson.
Till revisorsuppleanter på 1 år valdes Frank Karlsson och Anitha Wictorsson.

§ 17. Valberedning:
Omval av Lars-Erik Schoultz tillsammans med en i styrelsen som sammankallande.

§ 18. Motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.

§ 19. Behandling av verksamhetsplan för 2012:
Verksamhetsplanen som utdelats till mötesdeltagarna, redogjordes av Seth Svensson.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen. Mötet ger styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta med de beskrivna projekten. Styrelsen uppmanas också att fortsätta författa skrivelser och skicka till berörda myndigheter för att få igenom nödvändiga förändringar.

§ 20. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
Styrelseordf.  riktar ett tack till avgående styrelseledamot och
valberedning för ett gott arbete under deras verksamma år som gått.

§ 21. Protokolljustering:
Protokollet justeras inom två veckor och görs sedan tillgängligt på Biblioteket i vägföreningens pärm, samt efter justering på hemsidan http://www.dalsjoforsvagforening.nu/

§ 22. Avslutning:
S-G Svensson tackade de närvarande för ett givande möte, som också ger styrelsen ett fortsatt engagemang att verka för föreningens bästa.

Dag som ovan

Mötesordförande
Hans Classon

Sekreterare          
Lennart Trapp

Justeringsmän              
Inge Hall
Per-Olof Andersson

 

 
Dagordning

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av funktionärer vid årsmötet.

a) mötesordförande.
b) mötessekreterare.
c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter.

3. Fastställande av dagordning.

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av röstlängd / genomgång av närvarolistan.

6. Fastställande av debiteringslängd.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning.

8. Revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av ersättningar (a. Arvode b. Kostn.ers.)

11. Fastställande av budget.

12. Beslut om utdebitering inför kommande år 2012.

13. Val av ordförande för 1år.

14. Val av ordinarie styrelseledamöter för2 år.

15. Val av suppleanter i styrelsen för2 år.

16. Val av 2 revisorer och revisorsuppleanter för 1år.

17. Val av valberedning.

18. Behandling av inkomna motioner.

19. Behandling av verksamhetsplan för år 2012.

20. Övriga frågor.

21. Protokolljustering, tid & lokal plats.

22. Årsmötet avslutas.


Till toppen av sidan
Verksamhetsberättelse 2011  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:
 
Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Ann-Cathrine Bohman
Övriga ledamöter: Sven-Erik Andersson

suppleanter:
Camilla Johansson
Tony Carlsson
Lena Laine-Pettersson

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 20 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit sju sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med trafikverket, kommunledningskansliet, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och servicekontoret.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats. Trafikverket har gjort en tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för. De påtalade behovet av beskärning av träd och växtlighet så att 4.6 meters fri höjd bibehålles.

Smedjevägen har fått ny toppbeläggning och ett antal punktinsatser med lagning av asfalt har utförts på olika vägar där VA- arb.har dragits fram.

Ytterligare trafikspeglar har placerats i  gatukorsningar med dålig sikt. Vägräcken har bytts ut på Spindelvägen och Sjödalsvägen.  Rensning av vägkanter har utförts på Hjortrydsvägen.  En dagvattentrumma har lagts ned på Tummarpsvägen/Västanåvägen. Flyttning av belysnings-stolpar och lagning av trottoar har gjorts på Alprosvägen/Storgatan. Fartdämpande åtgärder i form av en chikan har anlagts  på Sjödalsvägen. Asfaltering mot tomtgräns har gjorts på Tummarpsvägen och Grönelidsvägen.

 

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga och styrelsen har under året haft överläggningar på plats med berörda fastighetsägare och ansvariga politiker och tjänstemän.

Förra året bekostade Vägföreningen en ombyggnad med fyra nya parkeringsplatser på Storgatan som anlades utmed Torget.

En översiktlig information har framarbetats om hur man parkerar rätt i Dalsjöfors Centrum och en komplettering av påbudsskyltar för gångbanor har monterats upp och målning av linjer mm. har skett.

Styrelsen under året drivit frågan om iordningställande av parkeringsplatserna utanför Tårpilen vilket genomförts under hösten.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten vid Tummarpsskolan. Ett antal skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och besiktning av rådande förhållanden på plats har skett tillsammans med representanter från trafikverket och Borås stad under hösten. Utredning pågår och vi bevakar ärendet vidare.

Vi har även påtalat behovet av en säkrare trafikmiljö vid Ungdomsgården Boråsvägen  9
”Gårdabacken” där Borås Stad har öppnat en fritidsgård med öppen förskola.

I samband med detaljplanearbetet rörande utbyggnaden av Dalhem har vi framfört krav på en trafiksäker miljö i området. Vi anser att en gång- och cykelbana borde ordnas på Dalsjövägen – Badhusvägen, från Dalsjöskolan till Brandstationen. Vidare måste fler parkeringsplatser färdigställas så gatorna blir fria från parkerade fordon.

Vi har även i samråd med Trafikverket, påtalat behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Dalsjövägen-Badhusvägen,   Insatserna skall ha hög prioritet då  ytterligare nybyggnation kommer att ske intill Dalhem.

Vi fortsätter också att driva frågan om anläggning av gång- och cykelbana utmed Storgatan från Folkets Park upp till Överarpsgården.

Totalt sett har ett stort antal olika frågor behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.) 

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

 

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson                     Seth Svensson                      Tomi Melander                                

Ann-Cathrine Bohman                     Sven-Erik Andersson           Camilla Johansson

Lena Laine-Pettersson                      Tony CarlssonTill toppen av sidan

 


Verksamhetsplan 2012 -  Dalsjöfors Vägförening

Vägföreningen kommer att arbeta för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet kommer att ske
bl.a. tillsammans med Tekniska förvaltningen. Anteckningar om standard och behov av åtgärder såsom omläggning och lagning av asfalt,  ev. utbyte av vägräcken osv. följs upp för genomförande.

Fortsatt bevakning och påtalande av aktuella insatser för en förbättrad trafiksäkerhet har hög prioritet. Vi påtalar vid behov att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.
 
Detta kräver återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden. Uppföljning och bevakning sker så att tidigare föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med kommunen och Trafikverket förverkligas.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg.  Vi fortsätter och driver frågan om förbättringar utmed Dalsjövägen - Badhusvägen  samt åtgärder i nämnda gatu- korsning och utbyggnad av parkeringsplatser i närheten av Dalhem. Denna satsning måste ha hög prioritet i samband med nybyggnationen vid Dalhem och Badhusvägen.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av  Storgatan och anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp till Överarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan.
 
Vi  arbetar också vidare med frågor rörande Dalsjöfors centrum. Vi fortsätter att bevaka trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar  måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter.

Då bl.a. den tunga trafiken har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder  för en säkrare trafikmiljö vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken till Ungdomsgården. Överläggningar med berörda parter har skett på plats och utredning pågår. Vi har framfört önskemål om nya trafikmätningar på ett antal platser för att få en klar bild över den aktuella trafiksituationen.

Vi kommer också att arbeta vidare och ställa krav om underhåll och förbättringar av gator och gångvägar som finns genom parkmarksytor där kommunen är ansvarig.

Styrelsen kommer också att bevaka nytillkommande frågor, samt protokoll och information kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

StyrelsenTill toppen av sidan

<<Tillbaka