images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

årsmöte 2008

årsmöte måndagen den 31mars kl.19.00 i Ungdomsgården, Gårdabacken.

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Protokoll

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsplan 2008
Dagordning

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av funktionärer vid årsmötet.

a) mötesordförande.
b) mötessekreterare.
c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter.

3. Fastställande av dagordning.

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av röstlängd / genomgång av närvarolistan.

6. Fastställande av debiteringslängd.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning.

8. Revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av ersättningar (a. Arvode b. Kostn.ers.)

11. Fastställande av budget.

12. Beslut om utdebitering inför kommande år 2008.

13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år.

14. Val av suppleanter i styrelsen på 2 år.

15. Val av ordförande på ett år.

16. Val av 2 revisorer och revisorsuppleanter på ett år.

17. Val av valberedning.

18. Behandling av inkomna motioner.

19. Behandling av verksamhetsplan för år 2008.

20. Övriga frågor.

21. Protokolljustering, tid & lokal plats.

22. Årsmötet avslutas.

Upp
Verksamhetsberättelse 2007 - Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Lennart Trapp
Övriga ledamöter: Tommy Kleman
Suppleanter:
Gunnar Larsson
Björn Risto
Gunnar Johansson
Annelie Holmström

Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda väglängden är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 20 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit 7 sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med kommundelsnämnden, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och vägverket.

En arbetsgrupp bestående av Gunnar Larsson, Seth Svensson och Gunnar Johansson har på styrelsens uppdrag utrett och arbetat vidare med en del aktuella frågor. För övrigt har styrelsens ledamöter medverkat i olika aktiviteter. Skrivelser med begäran om insatser har sänts till olika instanser, detta har bl.a. resulterat i att alla gamla belysningsarmaturer på Storgatan, mellan Boråsvägen – Badplatsen bytts ut mot nya energisnålare armaturer med betydligt bättre ljusstyrka.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats och ett antal önskemål om förbättrings- och trafiksäkerhetsåtgärder har framförts och en del åtgärder har genomförts under året bl.a. bestående av punktinsatser med lagning av asfalt och ytterligare beläggningsarbeten planeras under 2008.

Då genomfartslederna har en hård trafikbelastning och då många barn och ungdomar har sin skolväg utmed dessa så måste en satsning ske på trygga gång- och cykelvägar.
Styrelsen fortsätter att driva frågorna om ett trafiksäkert samhälle och främst gäller det nu förbättringar utmed hela Storgatan samt utbyggnad av säkrare väg för gång- och cykeltrafikanterna bl.a. i Hasslalidsbacken.


I samband med detaljplanearbetet rörande utbyggnad av Dalhem har vi insänt yttrande och haft överläggningar där vi framfört krav på en trafiksäker miljö i området bl.a. bör gång- och cykelbana byggas på Dalsjövägen – Badhusvägen, från Dalsjöskolan till Brandstationen. Vidare måste fler parkeringsplatser ordnas så gatorna blir fria från parkerade fordon.

Vidare har överläggningar med kommundelsnämnden angående skötsel och underhåll av vägar samt belysning genom parkmark diskuterats och det är viktigt med fortsatta insatser.

Styrelsen följer och deltar i planeringsarbetet med ombyggnad av Torget som vi hoppas kommer att ske under 2008. Vidare följer vi arbetet med utbyggnaden av fjärrvärmenätet som nu påbörjats.

Totalt sett har ett stort antal olika frågor behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu) vilket ökat intresset bland medlemmarna.

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.


DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson, Seth Svensson, Tomi Melander, Lennart Trapp, Tommy Kleman, Gunnar Larsson, Björn Risto, Gunnar Johansson, Annelie Holmström

Upp

 


Verksamhetsplan 2008 - Dalsjöfors Vägförening


Vägföreningen kommer att arbeta för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet kommer att ske
bl.a. tillsammans med Gatukontoret. Anteckningar om standard och behov av åtgärder såsom omläggning av asfalt, kommer att följas upp för utförande.

Fortsatt bevakning och påtalande av aktuella insatser för en förbättrad trafiksäkerhet kommer att ha hög prioritet. Detta innebär att skymmande häckar och träd kontrolleras för en bra sikt samt att gång- och cykelvägar byggs ut och förbättras.

Detta kräver fortsatta kontakter med berörda myndigheter, vidare kommer uppföljning och bevakning att ske så att tidigare föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med kommunen och Vägverket förverkligas. Det gäller bl.a. satsningar på säkrare väg för gång- och cykeltrafikanter utmed Dalsjövägen till Badhusvägen samt åtgärder i nämnda gatu- korsning och parkeringsplatser vid Dalhem. Denna satsning kommer att ha hög prioritet i samband med den planerade nybyggnationen vid Dalhem och Badhusvägen.

Vidare kommer vägföreningen att fortsätta att driva frågan om en upprustning av hela Storgatan och utbyggnad av gångväg i Hasslalid, från Parken upp till Skälvaråsvägen.
Vi kommer också att verka för att underhåll och förbättringar av gator och gångvägar som finns genom parkmarksytor underhålls och förbättras.

Vägföreningen medverkar också i arbetet med miljöupprustning av Dalsjöfors centrum och deltar i planarbetsgruppen. En viktig fråga är hur trafiksituationen vid torget kan lösas på ett tillfredställande sätt. Vi är angelägna om att satsningen kommer till stånd under året och inte skjuts ytterligare framåt i tiden.

Vi kommer också att arbeta för att framförda synpunker i Översiktsplanen kommer att beaktas och förverkligas i framtida förbättrings- och utbyggnadsplaner.

Styrelsen kommer också att bevaka nytillkommande frågor och protokoll och information kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

Styrelsen

Upp

Protokoll Årsmöte 2008-03-31.

Protokoll från årsmöte i Ungdomsgården, Boråsvägen 9, Dalsjöfors.


§ 1. Årsmötets öppnande:
Ordf. Sten-Gunnar Svensson hälsade närvarande medlemmar välkomna.


§ 2. Årsmötesfunktionärer:
a) Till mötesordförande valdes Hans Classon
b) Till mötessekreterare Lennart Trapp.
c) Som protokolljusterare tillika röstkontrollanter valdes Sven-Erik Håkansson och Sven-Erik Andersson.


§ 3. Fastställande av dagordningen:
S-G Svensson redogjorde för dagordningen.

Mötet godkände dagordningen.


§ 4. Årsmötets utlysande:

Mötet beslutade att det var behörigt utlyst efter redogörelse av S-G Svensson.


§ 5. Röstlängd/närvarolista:
Mötes-ordf. föredrog närvarolistan som var påtecknad av alla närvarande.

Mötet godkände denna som röstlängd.

§ 6. Fastställande av debiteringslängd:
Ordförande redogjorde för debiteringslängden. Alla har sålunda getts möjlighet att ta del av debiteringslängden.

Mötet godkände debiteringslängden.


§ 7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning:
Verksamhetsberättelsen som utdelats till mötesdeltagarna, kommenterades av Seth Svensson, som informerade om de åtgärder som genomförts under året, samt om de frågor som vägföreningen drivit och i många fall fortfarande driver.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.


Tomi Melander redogjorde för resultat & balansräkning.

Mötet godkände resultat & balansräkningen.


§ 8. Revisionsberättelsen:
S-G Svensson föredrog revisionsberättelsen.


§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen:

Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för år 2007 och dess verksamhet/förvaltning.


§ 10. Fastställande av ersättningar: a: arvode b: kostnadsersättningar.

§ 10 a. Arvode för år 2008:
Ett halvt basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

§ 10 b. Kostnadsersättningar för år 2008:
1500 kr till ordförande. 1000 kr till sekreterare respektive kassör. Ersättningarna ska täcka kostnader för telefon, datoranvändning och förbrukning av kontorsmaterial.

Mötet godkände ersättningsbeloppen.

§ 11. Fastställande av budget för år 2008:
Tomi Melander redogjorde för budgeten.

Mötet beslutade att anta budgeten för år 2008.


§ 12. Beslut om utdebitering för kommande år 2008:

Styrelsen föreslog utdebiteringsbeloppet 20 kr/andel.
Vägföreningen har 11006 andelar totalt. För en normal villa, som har 10 andelar, innebär det 200 kr i utdebiteringsbelopp.

Mötet beslutade att godkänna årlig utdebitering med det belopp som styrelsen föreslagit.


§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år:
Omval av Seth Svensson och Tommy Kleman.
Nyval av Gunnar Johansson som ersätter avgående Lennart Trapp


§ 14. Val av styrelse-suppleanter på 2 år:
Omval av Gunnar Larsson och Björn Risto.

Fyllnadsval av suppleant på 1 år - Nyval av Lena Pettersson-Laine.


§ 15. Val av styrelseordförande för 1 år:
Sten-Gunnar Svensson valdes till styrelseordförande för 1 år.


§ 16. Val av revisor och revisorsuppleanter:
Till revisor på 1 år omvaldes Göran Odqvist och Ulf Hermansson.
Till revisorsuppleanter på 1 år valdes Frank Karlsson och Anitha Wictorsson.
Anders Pettersson avgår.


§ 17. Valberedning:
Mötet beslutade att omvälja Lars-Erik Schoultz och Sven-Erik Håkansson tillsammans med en i styrelsen som sammankallande. Styrelsens representant i valberedningen utses vid nästa styrelsesammanträde.


§ 18. Motioner:
Inga skriftliga motioner har inkommit att besvara.


§ 19. Behandling av verksamhetsplan för 2008:
Verksamhetsplanen som utdelats till mötesdeltagarna, redogjordes av
Seth Svensson.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.


§ 20. Övriga frågor:
En synpunkt framkom att man i samhället borde samla ihop brevlådor och soptunnor för att underlätta för post- och sopbilar. Detta skulle även gynna miljön. Jämförelse gjordes med Gånghester där man samlar ihop postlådor. En medlem kunde svara på frågan om postlådor. Gånghester är definierat som lantbrevbärarområde och då kan man samla ihop postlådor. Så är inte fallet med Dalsjöfors.


§ 21. Protokollets tillgänglighet:
Protokollet görs tillgängligt inom 14 dagar efter årsmötet på Biblioteket i vägföreningens pärm, samt efter justering på hemsidan http://www.dalsjoforsvagforening.nu/


§ 22. Avslutning:
S-G Svensson tackade de närvarande för ett givande möte, som också ger styrelsen ett fortsatt engagemang att verka för föreningens bästa.

Mötesordförande Hans Classon avtackades med en presentkorg för ett mycket gott och disciplinerat genomförande av årsmötet.

Sekreterare Lennart Trapp avtackades med en presentkorg i samband med att han avgår efter 10 års engagemang i styrelsen.Dag som ovan


Mötesordförande ______________________________________
Hans Classon

Sekreterare ______________________________________
Lennart Trapp

Justeringsmän
______________________________________
Sven-Erik Håkansson


______________________________________
Sven-Erik Andersson

 

<<Tillbaka