images/top.png (27877 bytes)

verksamhet.png (1593 bytes)

styrelse.jpg (1486 bytes)

protokoll.png (1550 bytes)

lankar.png (1351 bytes)

gallery.jpg (4583 bytes)

vertlinje.gif (853 bytes)

Årsmöte 2019

årsmöte tisdag 26 mars kl.19.00 i Folkets Park.

Storgatan 71 
516 30 Dalsjöfors

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 9 mars i Biblioteket, Stationsvägen  2, Dalsjöfors.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna. 

Styrelsen


Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019 

 

DAGORDNING.

 

 

Vid årsmöte med Dalsjöfors Vägförening tisdag 26 mars år 2019  Kl.19.oo

 

Plats: Folkets Park  Storgatan  71     516 30  Dalsjöfors.

 

 

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av funktionärer vid årsmötet.

 

a) mötesordförande.

 

b) mötessekreterare.

 

c) 2 protokolljusterare, tillika röstkontrollanter

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd/genomgång av närvarolistan.

6.

Fastställande av debiteringslängd.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat & balansräkning.

8.

Revisionsberättelsen.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av ersättningar (a.  Arvode   b. Kostn.ers.)

11.

Fastställande av budget.

12.

Beslut om utdebitering inför kommande år 2019.

13.

Val av ordförande för 1 år.

14.

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år.

15.

Val av suppleanter i styrelsen för 2 år.

16.

Val av 2 revisorer  & revisorsuppleanter för 1 år

17.

Val av valberedning.

18.

Behandling av inkomna motioner.

19.

Behandling av verksamhetsplan för år 2019.

21.

Övriga frågor.

22.

Protokolljustering, tid & lokal plats.

23.

Årsmötet avslutas.

 

Till toppen av sidan

 Verksamhetsberättelse 2018  -  Dalsjöfors Vägförening

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Sten-Gunnar Svensson
Vice ordförande: Seth Svensson
Kassör: Tomi Melander
Sekreterare: Anki Bohman
Suppleanter: Roger Karlsson, Lena Laine-Pettersson, Thomas Wingren, Sven-Erik Håkansson
Övrig ledamot: Sven-Erik Andersson


Föreningens uppgift är att bevaka och driva olika frågor rörande underhåll och trafiksäkerhet på de vägar som ingår i föreningens område.

Den enskilda vägsträckan är ca 19 km och omfattar 885 fastigheter. Föreningen genomför fr.o.m. 2006 en årlig utdebitering som bygger på andelar efter Lantmäteriets anläggningsförrättning 2003. Utdebiteringsbeloppet är 30 kr/andel, för en normal villa som har 10 andelar innebär det 300 kr i utdebiteringsbelopp. Vägföreningen har drygt 11.000 andelar.

Under året har styrelsen hållit sex sammanträden. Ett antal olika frågor för en bra trafikmiljö samt skötsel och underhåll har behandlats och kontakter och överläggningar har ägt rum med lantmäteriet, trafikverket, kommunledningskansliet, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och servicekontoret.

Föreningens vägar har kontinuerligt besiktigats tillsammans med Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Trafikverket ansvarar för tillsyn av vårt vägnät på de fem vägar som vi har statsbidrag för. Behovet av beskärning av träd och växtlighet så att 4.6 meters fri höjd bibehålls och behovet av slyröjning har påtalats och delvis utförts.

Återkommande kontakter har skett under året med Tekniska förvaltningen, Servicekontoret och NCC angående skötsel och underhåll av gatunätet. Det har handlat om problemet med söndergrävda gator, lutande vägskyltar, klotter, snöröjning, sandning, sandsopning, vägslåtter, mm.

Någon utplacering av farthinder under sommarhalvåret har inte varit aktuellt då det inte inkommit några ansökningar om detta bl.a. på grund av att fibergrävningarna pågått under lång tid och att samtliga gator ännu inte återställts inom vårt område. Detta har medfört en hel del störningar.

Vi har framfört önskemål om högsta möjliga prioritet till våren när man kan återuppta asfalteringen. Vi har också framfört önskemål om asfaltering av hela vägytan på ett antal gator.

Under det gångna året så har arbetet slutförts på Badhusvägen mellan Brandstationen upp till korsningen med Dalsjövägen. En del av gatan har breddats och på hela sträckan har en ny gångbana anlagts och nya belysningsstolpar monterats upp. Parkeringsförbud har införts på sträckan mellan Snödroppsvägen och Dalsjövägen. Vägföreningen har svarat för satsningen i samverkan med kommunen och Vattenfall.

Ett antal mindre åtgärder har genomförts på olika platser i samhället och här kan nämnas att i samband med nybyggnation och gatuanslutning mot Badhusvägen så har ett par nya dagvattenbrunnar fått grävas för bättre vattenavrinning på dessa anslutningsgator.

Trafiksituationen vid Torget är en ständigt återkommande fråga. Målningsarbeten för att tydliggöra parkeringsytor, gångbanor och trafiksäkerhet inom torgområdet har skett och är återkommande projekt.

Vi fortsätter att driva frågan om trafiksäkerheten inom hela vårt område. Skrivelser har sänts till berörda myndigheter de senaste åren och samråd och besiktning av rådande förhållanden har skett tillsammans med berörda parter. Det gäller fortfarande bl.a. Boråsvägen vid Tummarpsskolan samt ned till Fritidsgården i Gårdabacken vidare en upprustning av hela Storgatan och behovet av gång- cykelväg upp i Hasslalid.

För att säkra framkomligheten för räddningsfordon och möjliggöra en bättre väghållning så har parkeringsförbud införts på Alprosvägen och Näckrosvägen.

Särskilt bör också nämnas skrivelser angående en bättre trafikmiljö utmed Uppegårdsgatan med anslutning till Boråsvägen med anledning av nybyggnationen där.

Kommunen och trafikverket har under året gjort en satsning på Storgatan vid Folkets Park. En ombyggnad av bussvändplatsen inkl. hållplats har skett och en refug anlagts på Storgatan för en bättre trafikmiljö.

I samband med upprättandet av en ny översiktsplan för Borås stad har vi inlämnat en rad synpunkter med focus på Dalsjöfors och önskemål om satsningar på en bättre och säkrare trafikmiljö till vilket vi återkommer i vår verksamhetsplan.

Samverkan med övriga vägföreningar i tätorterna utanför Borås är viktigt och vi håller regelbundna kontakter för utbyte av erfarenheter i olika frågor.

Totalt sett har ett stort antal ärenden bl.a. rörande trafiksäkerhet, väghållning, snöröjning etc. behandlats under året och enskilda medlemmar har på olika sätt haft kontakt med föreningen. Information och protokoll har lagts ut på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu.)

Det är styrelsens förhoppning att genomförda och planerade insatser skall gagna Dalsjöfors utveckling till nytta och glädje för medlemmarna i vägföreningen.

DALSJÖFORS VÄGFÖRENING

Sten-Gunnar Svensson        Seth Svensson                       Tomi Melander

Anki Bohman          Sven-Erik Andersson                       Lena Laine-Pettersson

Roger Karlsson             Thomas Wingren                         Sven-Erik Håkansson


 

Till toppen av sidan

 Verksamhetsplan 2019 - Dalsjöfors Vägförening

Vägföreningen bevakar och arbetar vidare för en fortsatt upprustning och underhåll av föreningens vägar inom det enskilda vägnätet. Återkommande besiktning av vägnätet tillsammans med Trafikverket, Borås Stad-Tekniska förvaltningen och Serviceförvaltningen har hög prioritet.

Vid dessa tillfällen diskuteras behovet om förbättrade trafiksäkerhetsåtgärder, standard av vägarna och behov av insatser såsom omläggning och lagning av asfalt, utbyte av vägräcken, upprustning och utbyggnad osv. Dessa frågor följs kontinuerligt upp för genomförande.

Framförallt har styrelsen en mycket viktig roll i bevakning och påtalande av insatser för en förbättrad trafiksäkerhet. Vi påtalar vid behov att skymmande häckar och träd beskäres för bra siktförhållanden i vägkorsningar och vid utfarter. Vi driver frågor om att gång- och cykelvägar underhålls, byggs ut och förbättras.

Återkommande kontakter med berörda myndigheter som är ansvariga för olika områden är av stort värde. Vi följer behandlingen av föreslagna åtgärder i skrivelser och vid överläggningar med kommunen och Trafikverket till dess påtalade insatser förverkligas och inte läggs åt sidan utan åtgärd.

Vi fortsätter att agera för säkrare väg för de oskyddade trafikanterna. Det gäller både inne i bostadsområdena och utmed genomfartslederna där många barn- och ungdomar har sin skolväg. Vi fortsätter och driver frågan om åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet inom hela vårt område.

Vår förhoppning är att en fortsatt utbyggnad av gångväg/trottoar utmed Dalsjövägen från Badhusvägen upp till Dalsjöskolan skall kunna förverkligas de närmaste åren och vi avser att fondera medel till denna satsning.

Gemensamt med övriga intressenter följer och bevakar vi behovet av förbättringsåtgärder som behöver åtgärdas på ett antal platser inom vårt område för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Vi fortsätter att driva frågan om en upprustning av hela Storgatan med breddning av trottoaren och anläggning av gång- och cykelväg i Hasslalid, från Folkets Park upp mot Övrarpsgården samt utbyggnad av gatubelysning för hela sträckan. Ärendet har aktualiserats i samband med att kommunen beslutat om en ny cykelplan.

Detta gäller även trafiksituationen vid torget. Vi är angelägna om en säker trafikmiljö med god tillgänglighet till butikerna i centrum och ett levande torg. Utformningen idag uppfattas som gångfartsområde men är huvudled och bussgata vilket skapar osäkerhet och stora risker för olycksfall. Busshållplatsen med avsmalning av gatan direkt utanför Konsums entré skapar problem och bilparkering sker ofta på gångbanan.

Trafikmiljön i anslutning till Tummarpsskolan och Häglaredvägen måste förbättras med upprustning av trottoarer. Framkomligheten för rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar måste ses över, bl.a. utbyte av höga trottoarkanter.

Då trafiken, framförallt den tyngre, har ökat på Boråsvägen fortsätter vi att driva frågan om åtgärder för en säkrare trafikmiljö vid Tummarpsskolan och i Gårdabacken till Fritidsgården.

Vi har vid ett flertal tillfällen, senast i yttrande på Borås nya översiktsplan, påtalat den akuta situationen med avsaknad av gångbana/trottoar på höger sida av Boråsvägen, från Storgatan till Fritidsgården. Överläggningar med berörda parter har skett på plats och både kommunen och Trafikverket är väl medvetna om problemen. Dalsjöfors Ortsråd med flera intressegrupper har också med skrivelser till berörda parter påtalat den farliga trafikmiljön. Hela sträckan från Dalsjövägen till Stationsområdet borde förbättras med gång- och cykelbana.

Vi har även i yttrandet på översiktsplanen påtalat att väg 1701 från församlingshemmet ut till motorvägen bör förbättras och att cykelväg också anläggs utmed denna. Utmed sträckan bör även monteras upp belysning. Trafikflödet har här ökat kraftigt på senare år och den är också starkt belastad av tunga fordon.

Vi anser också att åtgärder bör vidtagas på väg 1701 vid Uppgårdsgatans anslutning. Här är idag vid vissa tider en besvärlig trafiksituation med stor belastning med trafiken till och från vårdcentral, förskolor, idrottshall, bensinstation, butiker och boende. Trafiksituationen kommer att bli ännu större när ytterligare bebyggelse blir inflyttningsklar i området.

En del av framförda behov av åtgärder har funnits med i tidigare verksamhetsplaner men då de inte åtgärdats ännu kommer vi att fortsätta att bevaka och driva dessa frågor tills vi nått ett tillfredställande resultat. Vi kommer också att bevaka nytillkommande frågor.

Protokoll och information om viktiga frågor, samt länkar till berörda parter, finns tillgängligt på vägföreningens hemsida (www.dalsjoforsvagforening.nu).

Styrelsen

Till toppen av sidan

 

<<Tillbaka